Výzva MPSV v oblasti Sociální ekonomika

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) vyhlásilo výzvu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ).

Výzva se vztahuje na oblast podpory 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb, Prioritní osy 3 Sociální integrace a rovné příležitosti. Cílem podpory je sociální začleňování sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením, včetně odstraňování bariér v jejich přístupu k zaměstnání.

Podporované aktivity:

  • Nové podnikatelské aktivity naplňující současně tyto principy sociálního podnikání:1) Sociální podnik přispívá ke snižování nezaměstnanosti a k podpoře sociálního začleňování (30 %zaměstnanců z celkového počtu zaměstnanců sociálního podniku musí pocházet z cílových skupin – započítávají se osoby, nikoli úvazky).2) Vztahy sociálního podniku směřují k maximálně možnému zapojení pracovníků do rozhodování a k posílení sociální soudržnosti.3) Případný zisk z účasti na trhu je použit pro rozvoj sociálního podniku a/nebo naplňování jeho obecně prospěšných cílů, nikoli pro přerozdělování zakladatelům/podílníkům/společníkům/akcionářům, přičemž min. 51 % zisku je povinen příjemce reinvestovat do sociálního podniku (přesné % si vydefinuje žadatel sám ve svých dokladech o právní subjektivitě).4) Sociální podnik je orientován lokálně, tzn. uspokojuje místní potřeby a využívá místní zdroje, vstupuje do místních iniciativ a partnerství a přispívá místnímu rozvoji.I
  • Nové podnikatelské aktivity osob samostatně výdělečně činných (bez zaměstnanců), které jsou zároveňosobami uvedenými v cílových skupinách.
  • Novou aktivitou se přitom rozumí buď podnikatelská aktivita nově vzniklého subjektu, podnikatelská aktivita jako nově zřízená živnost subjektu již existujícího nebo rozšíření o nový obor činnosti v rámci stávajícího oprávnění k podnikání. Za nový podnikatelský subjekt nelze pro účely výzvy považovat:1) nový právní subjekt, který založila OSVČ se stejným předmětem a místem podnikání;2) právní subjekt, který byl zakoupen jiným právním subjektem/OSVC se stejným předmětem a místem podnikání;3) u nově vzniklého subjektu se nesmí jednat o formální přesun podnikání zakládajícím subjektem na novýpodnikatelský subjekt (zaměstnanci z cílových skupin, předmět a místo podnikání).Pokud žadatel nepředloží dokumenty jednoznačně dokládající novost podnikatelské aktivity, bude žádostvyřazena!V rámci této výzvy nelze hradit poskytování sociálních služeb podle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, a to jak v rozsahu základních, tak i fakultativních činností.

V rámci výše uvedených okruhů aktivit mohou být podporovány všechny typy níže uvedených činností, dílčí části činností nebo kombinace těchto činností. Žadatel si může vydefinovat jinou relevantní činnost v rámci výše uvedených aktivit.Výzva platí do 30. listopadu 2012 v 12:00 hodin. Celková částka pro tuto výzvu je 248 801 970,89 Kč.