Výzva k předkládání projektů v oblasti sociálního začleňování

Ministerstvo práce a sociálních věcí otevřelo novou výzvu pro předkládání projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ).

Nová výzva byla vyhlášena pro oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit, Prioritní osa 3 Sociální integrace a rovné příležitosti, Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ).

Cílem této oblasti podpory je zajistit příslušníkům romských komunit, které se potýkají se sociálním vyloučením, přístup na pracovní trh, dostupnost sociálních služeb a prevenci kriminality. Dále by měla realizace aktivit přispět ke zvýšení kapacity organizací, které poskytují služby příslušníkům sociálně vyloučených romských komunit.

Podporované aktivity:

A) Podpora poskytování vybraných sociálních služeb v souladu se zákonem o sociálních službách

 • odborné sociální poradenství,
 • nízkoprahová denní centra pro děti a mládež (pouze osoby ve věku 15-26 let),
 • sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,
 • terénní programy,
 • sociální rehabilitace (pouze terénní, ambulantní forma poskytování sociální služby),
 • krizová pomoc,
 • kontaktní centra,
 • domy na půl cesty,
 • azylové domy,
 • raná péče (pouze terénní forma poskytování sociální služby),
 • podpora samostatného bydlení.

Doplňkově v rámci aktivity A budou podporovány tyto činnosti (doplňková činnost) zaměřené na poskytovatele a zadavatele sociálních služeb (tj. obec):

 • profesní (odborné) vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách – akreditované vzdělávací programy podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • vzdělávání vedoucích pracovníků poskytovatelů sociálních služeb – akreditované vzdělávací programy podle zákona č. 108/2006 Sb.,o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • profesní (odborné) vzdělávání pracovníků obecních úřadů v oblasti procesu plánování, kvality sociálních služeb a v oblasti metod sociální práce v rámci kurzů akreditovaných podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zavádění procesu rozvoje kvality poskytování sociálních služeb. V rámci této činnosti budou podporovány procesy zaměřené na plnění zákonných standardů kvality sociálních služeb.

B) Podpora dalších činností a aktivit umožňující prevenci sociálního vyloučení nebo přímou pomoc příslušníkům sociálně vyloučených romských komunit/lokalit s důrazem především na:

 • programy prevence sociálně patologických jevů včetně prevence kriminality a včetně podpory osvěty v této oblasti,
 • programy získávání základních sociálních a profesních dovedností,
 • programy motivace, pracovní a sociální rehabilitace (v rámci výzvy nebude podpořen projekt zaměřený pouze na pracovní rehabilitaci),
 • programy pro osoby závislé na drogách,
 • programy pro předcházení ekonomické nestability rodin a jednotlivců a finanční gramotnosti a prevence pro osoby ohrožené předlužeností (včetně poradenství),
 • programy pro osoby opouštějících zařízení výkonu trestu,
 • programy pro osoby opouštějících školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • programy pomoci při realizaci investičních akcí financovaných z ERDF v rámci Integrovaného operačního programu.

Podpora fakultativních činností sociálních služeb u aktivity A a činností v rámci aktivity B musí vždy splňovat alespoň jednu z následujících podmínek:

 • aktivity umožní návrat uživatele na trh práce,
 • aktivity umožní osobě přístup ke službám, které umožňují návrat na trh práce,
 • aktivity umožní prostřednictvím poskytnuté služby návrat na trh práce dalším cílovým skupinám,
 • aktivity umožňující cílovým skupinám udržení se na trhu práce.

V rámci této výzvy v návaznosti na aktivity A, B lze podpořit:

 • koordinaci aktivit zaměřených na příslušníky sociálně vyloučených romských aktivit na úrovni obce s cílem sjednocování postupu relevantních institucí a organizací při řešení problémů spojených se sociálním vyloučením, a to maximálně v rozsahu 1 pracovního úvazku koordinátora.
 • aktivity zaměřené na hodnocení nákladovosti a efektivity poskytovaných služeb/aktivit.

Celková alokace na tuto výzvu činí 200 milionů. Minimální výše podpory na jeden projekt není stanovena, maximální je 25 milionů Kč.

Žádosti je nutné doručit na adresu Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 do 31. 12. 2012 do 12:00 hodin.