Vyhlášeny nové výzvy v rámci Programu rozvoje venkova

Ministerstvo zemědělství ČR vyhlásilo nové výzvy ve dvou prioritních osách Programu rozvoje venkova (PRV).

Výzvy se zaměřují na oblast lesnictví, vzdělávání a obnovu a rozvoj vesnických sídel a služeb.

Opatření I.1.2 Investice do lesů

I.1.2.1 Lesnická technika

Podporovaný záměr:

a) pořízení strojů

I.1.2.2 Technické vybavení provozoven

Podporovaný záměr:

a) technické vybavení provozoven

I.1.2.3 Lesnická infrastruktura

Podporované záměry:

a) výstavba, modernizace, rekonstrukce a celkové opravy lesních cest nad 2 m šíře, včetně souvisejících objektů

b) výstavba, modernizace, rekonstrukce a celkové opravy zařízení upravujících vodní režim v lesích, včetně souvisejících objektů

c) výstavba, modernizace, rekonstrukce a celkové opravy ostatních infrastrukturních objektů a zařízení sloužících lesnímu hospodářství

Opatření III.3.1 Vzdělávání a informace

Podporovaný záměr:

a) vzdělávací projekt

Minimální způsobilé výdaje na jeden projekt byly stanoveny ve výši 50 000,- Kč.

Opatření III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby

III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic

Podporované záměry:

a)      zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí

b)      vodovody, kanalizace a ČOV pro veřejnou potřebu

c)      územní plán

Minimální způsobilé výdaje na jeden projekt činí 50 000 Kč. Maximální způsobilé výdaje na jeden projekt v záměru a) jsou 5 mil. Kč (je-li žadatelem svazek obcí je limit možno násobit počtem obcí, jichž se projekt přímo týká až do maximální částky 20 mil. Kč), v záměru b) to jsou 40 mil. Kč (u projektu svazku obcí se limit 40 mil. Kč navyšuje o 10 % s každou následující obcí až do maximální částky 60 mil. Kč ) a v záměru c) se jedná o 1,5 mil. Kč.

III.2.1.2 Občanské vybavení a služby

A Projekty nezakládající veřejnou podporu

Podporované záměry:

a) občanské vybavení a služby

b) zázemí pro společenské, kulturní, sportovní, spolkové, environmentální a církevní aktivity

B Projekty zakládající veřejnou podporu

Podporovaný záměr:

c) občanské vybavení a služby

Minimální způsobilé výdaje na jeden projekt v rámci projektů A činí 50 000 Kč. Maximální způsobilé výdaje na jeden projekt v záměru a) jsou 15 mil. Kč (je-li žadatelem svazek obcí limit je 20 mil Kč), v záměru b) to je 1 mil. Kč (je-li žadatelem svazek obcí limit je 2 mil. Kč).

Minimální způsobilé výdaje na jeden projekt v rámci projektů B jsou 50 000 Kč na projekt, maximální pak činí 15 mil. Kč (je-li žadatelem svazek obcí limit je 20 mil. Kč).

III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova

Podporované záměry:

  • studie a programy obnovy, využití a regenerace kulturního dědictví venkova
  • obnova a zhodnocování kulturního dědictví venkova
  • stálé výstavní expozice a muzea

Velikost minimálních způsobilých výdajů je 50 000 Kč na projekt. Maximální výše dotace na jednoho příjemce dotace v rámci tříletých období činí 200 000 eur za období 2007–2013.

Projektové záměry je možné předkládat na regionálních zastoupeních Státního zemědělského intervenčního fondu Střední Čechy – Praha a Střední Čechy, budova ÚZPI, Slezská 7, 120 56 Praha 2; Jihozápad – České Budějovice, Rudolfovská 80, 370 21 České Budějovice; Severozápad – Ústí nad Labem, Masarykova 19/275, 403 40 Ústí nad Labem; Severovýchod – Hradec Králové, Ulrichovo náměstí 810, 500 02 Hradec Králové; Jihovýchod – Brno, Kotlářská 53, 602 00 Brno; Střední Morava – Olomouc, Blanická 1, 772 00 Olomouc; Moravskoslezsko – Opava, Horní náměstí 2, 746 57 Opava do 27. října do 13:00 hodin.