Vyhlášení 8. výzvy v rámci ROP Severozápad

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlásila 8. výzvu pro předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu Severozápad (ROP Severozápad).

Osmá výzva se týká dvou oblastí podpory – oblasti podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů Prioritní osy 1 Regenerace a rozvoj měst a oblasti podpory 3.1 Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu Prioritní osy 3 Dostupnost a dopravní obslužnost.

Oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů

Cílem této oblasti podpory je zvýšit kvalitu infrastruktury v regionu pro rozvoj vzdělání, sociální péče a zdravotnictví.

Podporované aktivity:

  • Modernizace a fyzická obnova středních škol.
  • Modernizace vybavení středních škol a vyšších odborných škol (např. vybavení pracovních dílen, laboratoří a počítačových učeben).
  • Revitalizace a modernizace stávajících objektů za účelem využití pro vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů, včetně knihoven regionálního významu.
  • Úpravy vzdělávací infrastruktury v návaznosti na potřeby dalšího vzdělávání (např. polyfunkční vybavení učeben s ohledem na kombinované využití pro běžné stupně škol a další vzdělávání v rámci komunitních škol, modernizace a dostavba knihoven, včetně nákupu ICT).
  • Výstavba, modernizace a rekonstrukce infrastruktury pro poskytování sociálních služeb např. centra denních služeb, denní a týdenní stacionáře, chráněné bydlení, domovy pro osoby se zdravotním postižením).
  • Výstavba, modernizace a rekonstrukce krajských zdravotnických zařízení včetně nových technologií (vytvoření komplexní infrastruktury v oblasti emergenční a akutní péče, malá centra primární zdravotní péče, zdravotnické přístroje, zdravotnické laboratoře, informační centra a jejich vybavení, podpora optimalizace logistických a obslužných procesů).

Na realizaci výše uvedených aktivit je vyčleněno necelých 200 milionů Kč, přičemž minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí 25 milionů Kč.

Oblast podpory 3.1 Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu

Cílem oblasti podpory 3.1 je zajištění kvalitního dopravního spojení v rámci regionu soudržnosti Severozápad a jeho napojení na evropské dopravní sítě, a to prostřednictvím modernizace dopravní infrastruktury.

Podporované aktivity:

  • příprava projektů a související projektové dokumentace pro projekty zajišťující napojení regionu na síť TEN-T, páteřní regionální komunikaci I/13 a projekty řešící vnitřní propojení regionu včetně regionálních přeshraničních spojení se SRN;
  • rekonstrukce, modernizaci a budování komunikací II. a III. třídy zajišťujících napojení center regionu na nadregionální osy sítě TEN-T a regionální osu I/13 včetně odstraňování lokálních „slabých míst“ (mosty, kruhové objezdy, křižovatky, záchytná bezpečností zařízení apod.) na komunikacích napojujících region na síť TEN-T a I/13, zejména obchvatů sídel a aglomerací;
  • rekonstrukce, modernizaci a budování komunikací II. a III. třídy včetně odstraňování lokálních „slabých míst“ (mosty, kruhové objezdy, křižovatky, záchytná bezpečností zařízení apod.) zajišťujících efektivní propojení uvnitř regionu, vyšší propustnost státní hranice a vytvářejících základní předpoklady pro efektivní mobilitu obyvatel v celém regionu;
  • rozvoj dopravní infrastruktury podmiňující efektivní využití potenciálu labské vodní cesty.

V této výzvě je na realizaci těchto aktivit alokováno téměř 810 milionů Kč, přičemž minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí 50 milionů Kč.

Konečný termín pro doručení projektových žádostí v obou oblastech podpory je 15. září 2009, 12:00 hodin. Dle místa realizace projektu se žádosti předkládají osobně na územně příslušném Územním odboru realizace programu (ÚORP) na oddělení administrace projektů (OAP): Ústí nad Labem, Mírové nám. 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem (2. patro budovy PB Centra) nebo Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary (budova C krajského úřadu).