Vyhlášena výzva v rámci OP Přeshraniční spolupráce ČR–Rakousko pro Jihočeský kraj

Sdružení Jihočeská Silva Nortica vyhlásila výzvu k předkládání projektových žádostí do Fondu malých projektů v Jihočeském kraji.

Tuto středu (18. června) otevřelo sdružení Jihočeská Silva Nortica novou výzvu k předkládání projektů do Fondu malých projektů (FMP) v Jihočeském kraji v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce ČR–Rakousko 2007–2013.

V programovacím období 2007–2013 je pro českou stranu na realizaci aktivit v Jihočeském kraji podpořených z Fondu malých projektů vyčleněno celkem 2.295.000 eur, přičemž dotace z FMP bude činit maximálně 85% celkových způsobilých nákladů projektu. Minimální výše podpory na jeden projekt byla stanovena ve výši 2.000 eur, maximální pak ve výši 20.000 eur. Dále platí, že celkové náklady projektu nesmí být vyšší než 40.000 eur a nižší než 2.353 eur.

Důležitou podmínkou pro podání projektové žádosti je, že žadatel musí mít partnera z Rakouska, z oblasti, která je podporována v rámci OP Přeshraniční spolupráce ČR–Rakousko. Z této podmínky vyplývají další povinnosti pro předkladatele projektové žádosti. Projekt musí splňovat nejméně dvě z následujících podmínek: společné plánování, společná realizace, společní zaměstnanci a společné financování.

Doba realizace projektu nesmí být delší než 18 měsíců. Projekt také musí mít „prokazatelný přeshraniční dopad“.

Podporovány budou dva typy projektů:

 • neinvestiční projekty typu „people to people“
 • malé infrastrukturní projekty

Příklady podporovaných aktivit:

 • obnova a ochrana kulturního bohatství a historického dědictví, např. drobných památek včetně sakrálních staveb (křížové cesty, kapličky, boží muka, smírčí kříže), fortifikací, historických, technických, turistických objektů a významných prvků kulturní krajiny;
 • rozšíření, modernizace infrastruktury cestovního ruchu, např. cyklostezek a cyklotras, hippostezek, turistických stezek a tras, lyžařských tratí, místních (lesních) cest a mostků (lávek) včetně vybavení mobiliářem (mapy, informační tabule, odpočinková místa, přístřešky, atd.);
 • zajištění celoroční turistické dostupnosti území;
 • rozvoj značení turistických atraktivit a tras;
 • podpora a propagace tradičních a nových produktů cestovního ruchu (např. regionální kuchyně, regionálních řemesel);
 • organizace společných kulturních akcí (festivalů, představení, výstav, uměleckých dílen);
 • podpora malých projektů místních společenství v oblasti společenské, kulturní a volnočasové;
 • malé projekty zaměřené na integraci společenství v příhraničním území;
 • zpracování analýz, studií, strategií, programů atd. pro potřeby socioekonomického rozvoje příhraničního území;
 • příprava plánů a dokumentace společných projektů (projektová dokumentace, územní plány apod.);
 • péče o přírodu a krajinu (obnova ekosystémů a krajinných prvků, zachování biodiverzity, monitoring ŽP);
 • spolupráce v oblasti zvyšování environmentální výchovy (vzdělávací akce, výměna zkušeností);
 • tvorba společných systémů pro prevenci záplav a systémů včasného varování;
 • atd.

Projektové žádosti je možné podávat průběžně na adresu Jihočeská Silva Nortica, Janderova 147/II, 377 01 Jindřichův Hradec. První uzávěrka příjmu žádostí je 29. srpna 2008 ve 14:00 hodin.

K výzvě se pořádá také 25. června 2008 od 14:00 hodin seminář ve velké zasedací místnosti Jihočeské hospodářské komory, Husova 9, České Budějovice. Více informací poskytne paní Jana Adamcová, tel./fax 384 385 359, mobil: 602 610 270, e-mail jana.adamcova@silvanortica.com.