Třetí výzva OPPK

Magistrát hl.m. Prahy vyhlásil novou výzvu v oblasti dopravní dostupnosti a rozvoje ICT v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost.

Třetí výzva se vztahuje na oblast podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost ICT služeb, Prioritní osy 1 Dopravní dostupnost a rozvoj ICT Operačního programu Praha Konkurenceschopnost (OPPK).

Cílem této oblasti podpory je zvýšení výkonnosti veřejné správy a služeb pro veřejnost v rámci e-Government, zvýšení nabídky služeb a aplikací ICT pro občany, podporovat šíření nových technologií a jejich osvojování a rozvoj sítí vysokorychlostního připojení nejen domácností, ale i malých a středních podnikatelů a na veřejných prostranstvích.

Podporované aktivity:

  • rozvoj telekomunikačních sítí pro pevný i mobilní vysokorychlostní přístup (zejména projekty zaměřené na metropolitní a místní sítě, zřizování přípojek do objektů, včetně zřizování veřejných internetových terminálů)
  • rozvoj e-služeb městské správy (e-Government), jejich dostupnosti i využívání
  • projekty zaměřené na stimulaci využívání internetových služeb

Na realizaci výše uvedených aktivit je vyčleněno 50 milionů Kč. Platí, že minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden individuální projekt je 500.000 Kč.

Projektové žádosti se předkládají do 19. srpna 2009 do 14:00 hodin na oddělení Evropského fondu regionálního rozvoje, odbor fondů EU Magistrátu hl. m. Prahy na adrese Jungmannova 29/35, Praha 1, 3. patro, dveře č. 372, 375.

Více informací k výzvě lze získat u programové manažerky OPPK Mgr. Karolíny Ochranové, e-mail: karolina.ochranova@cityofprague.cz, tel.: 236 002 549; nebo u projektové manažerky Bc. Kláry Sklapničkové, e-mail: klara.slapnickova@cityofprague.cz.