RR Severozápad vyhlásila výzvu pro oblast dopravy

Regionální rada regionu NUTS II Severozápad otevřela novou výzvu pro předkládání projektů oblasti dopravní obslužnosti v rámci Regionálního operačního programu Severozápad (ROP Severozápad).

Jedenáctá výzva byla vyhlášena pro oblast podpory 3.2 Rozvoj dopravní obslužnosti regionu, Prioritní osy 3 Dostupnost a dopravní obslužnost Regionálního operačního programu Severozápad (ROP Severozápad).

Cílem této oblasti podpory je zvýšit kvalitu poskytování dopravních služeb v regionu soudržnosti Severozápad, a to prostřednictvím modernizace doprovodné infrastruktury a integrace jednotlivých druhů dopravy, které nepředstavují zátěž pro životní prostředí.

Podporované aktivity:

  • nákup nových drážních vozidel hromadné přepravy osob

Na realizaci výše uvedené aktivity bylo vyčleněno téměř 600 milionů Kč, přičemž minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt byla stanovena na 25 milionů Kč.

O podporu mohou žádat podnikatelé, právnické a fyzické osoby, působící v Karlovarském a Ústeckém kraji, které tvoří region soudržnosti Severozápad.

Projektové žádosti se předkládají osobně na dle místa realizace projektu na příslušný Územní odbor realizace programu (ÚORP) – Oddělení administrace projektů (OAP) ÚORP v Ústí nad Labem, Mírové nám. 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem nebo OAP ÚORP v Karlových Varech, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary (budova C krajského úřadu). Příjem žádostí bude ukončen 15. prosince 2009 ve 12:00 hodin.