RR Severozápad vyhlásila čtvrtou výzvu

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad otevřela čtvrtou výzvu pro předkládání projektových žádostí v oblastech zaměřujících se na regeneraci a rozvoj měst a dopravní obslužnost.

Čtvrtá výzva se týká tří oblastí podpory Regionálního operačního programu Severozápad (ROP Severozápad) – Podpora rozvojových pólů regionu, Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst a Rozvoj dopravní obslužnosti regionu.

Oblast podpory 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu

V rámci této oblasti podpory se předkládají projekty na IPRM pro města Chomutov, Děčín, Ústí nad Labem a Karlovy Vary. Platí podmínka, že budou podporovány níže uvedené aktivity, které ale musí být vždy v souladu s IPRM pro dané město.

Podporované aktivity:

 • Revitalizace, modernizace, zatraktivnění a doplnění chybějící technické a občanské infrastruktury měst, městských částí, obnova historických a kulturních památek1, tj. stavební obnova nebo dostavba budov, včetně související dopravní a technické infrastruktury, včetně veřejných prostranství, veřejného osvětlení, zeleně a zařízení pro volnočasové aktivity;
 • Regenerace brownfields – areálů dříve využívaných pro průmyslové, dopravní, vojenské, administrativní aj. účely ve městech – pro jejich další veřejné využití nevýrobní povahy (nepřijatelné jsou činnosti zpracovatelského charakteru), včetně řešení dekontaminace a sanace postižených území, pokud nespadá do působnosti OP ŽP, (jako součást širšího projektu v rámci regenerace městského prostředí) a související dopravní a technické infrastruktury jako součásti širšího konceptu regenerace určitého území;
 • Programy pro regeneraci a revitalizaci urbanizovaných oblastí, jednotlivých měst nebo jejich částí včetně zajištění procesu jejich zpracování za použití vhodných participativních metod;
 • Související projektová příprava, projektová dokumentace, architektonická soutěž, projektová spolupráce veřejného a soukromého sektoru (PPP), aktivity související s řízením IPRM;
 • Zvyšování know-how v oblasti regenerace a revitalizace měst, včetně sdílení „dobré praxe“ v ostatních zemích EU;
 • Modernizace infrastruktury pro rozvoj lidských zdrojů (výstavba a modernizace knihoven, modernizace a úpravy vzdělávací infrastruktury v návaznosti na potřeby dalšího vzdělávání – např. polyfunkční vybavení učeben s ohledem na kombinované využití pro běžné stupně škol a další vzdělávání v rámci komunitních škol, modernizace a rekonstrukce infrastruktury pro poskytování sociálních služeb – např. centra denních služeb, denní a týdenní stacionáře, chráněné bydlení, domovy pro osoby se zdravotním postižením, modernizace a rekonstrukce zdravotnických zařízení);
 • Zlepšování dostupnosti veřejné dopravy pro specifické skupiny obyvatel – staré a handicapované občany, zvyšování atraktivity a bezpečnosti veřejné dopravy – např. zastávky).

Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden individuální (dílčí) projekt realizovaný v rámci IPRM činí 25 milionů Kč. Tento limit se netýká dílčích projektů v rámci IPRM zaměřených na řízení IPRM. Velikost tohoto projektu může být do 2% objemu IPRM. V případě většího počtu těchto projektů nesmí součet velikostí projektů přesáhnout 2% celkového objemu IPRM. Celkové výdaje dílčího projektu (tj. způsobilé a nezpůsobilé) nesmí při předložení žádosti o dotaci překročit hranici 49 999 999 eur. Na realizaci aktivit v rámci IPRM Chomutov je alokováno 1,035 miliardy Kč, pro IPRM Děčín je to 562 milionů Kč, IPRM Karlovy Vary 420 milionů Kč a IPRM Ústí nad Labem přes 917 milionů Kč.

Oblast podpory 1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst

Cílem této oblasti podpory je úprava městských částí, areálů a objektů tak, aby mohly být znovu využívány, regenerace a revitalizace brownfieldů, zlepšit kvalitu života ve městech a zvýšit jejich atraktivitu pro turisty a investory.

Podporované aktivity:

 • Revitalizace, modernizace, zatraktivnění a doplnění chybějící technické a občanské infrastruktury měst, městských částí, obnova historických a kulturních památek1, tj. stavební obnova nebo dostavba budov, včetně související dopravní a technické infrastruktury, včetně veřejných prostranství, veřejného osvětlení, zeleně a zařízení pro volnočasové aktivity;
 • Modernizace, obnova a rozvoj městských center, náměstí, veřejných prostranství a zeleně, včetně doplňkové infrastruktury;
 • Výstavba zdravotnických zařízení;
 • Regenerace brownfields – areálů dříve využívaných pro průmyslové, dopravní, vojenské, administrativní aj. účely ve městech – pro jejich další veřejné využití včetně řešení dekontaminace a sanace postižených území (pokud nespadá do působnosti OP ŽP) a související dopravní a technické infrastruktury jako součásti širšího konceptu regenerace určitého území;
 • Modernizace infrastruktury pro rozvoj lidských zdrojů (výstavba a modernizace knihoven, modernizace a úpravy vzdělávací infrastruktury v návaznosti na potřeby dalšího vzdělávání – např. polyfunkční vybavení učeben s ohledem na kombinované využití pro běžné stupně škol a další vzdělávání v rámci komunitních škol, modernizace a rekonstrukce infrastruktury pro poskytování sociálních služeb – např. centra denních služeb, denní a týdenní stacionáře, chráněné bydlení, domovy pro osoby se zdravotním postižením, modernizace a rekonstrukce zdravotnických zařízení);
 • Výstavba, rekonstrukce a vybavení objektů občanské vybavenosti, objektů pro kulturu, volný čas, komunitní život a veřejný sektor;
 • Značení a úpravy veřejných prostranství a objektů občanské vybavenosti pro zdravotně postižené;
 • Související projektová příprava, projektová dokumentace, architektonická soutěž, projektová spolupráce veřejného a soukromého sektoru (PPP).

Celkem je na realizaci aktivit v rámci této oblasti podpory ve čtvrté výzvě alokováno více než 242 milionů korun. Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 25 milionů korun. Maximální výše stanovena není.

Oblast podpory 3.2 Rozvoj dopravní obslužnosti regionu

Tato oblast podpory se zaměřuje na zlepšení dopravní dostupnosti veřejnou dopravu v regionu Severozápad, zvýšení atraktivity veřejné dopravy a na zavádění takových dopravních prostředků veřejné dopravy, které budou šetrné k životnímu prostředí.

Podporované aktivity:

 • Přípravu koncepcí, programů a projektů zaměřených na řešení rozvoje dopravní obslužnosti v regionu a jeho částech včetně přípravy nezbytné související dokumentace;
 • Realizace ucelených integrovaných projektů rozvoje dopravní obslužnosti zaměřených jak na rozvoj, modernizaci a rekonstrukci potřebné infrastruktury (rekonstrukce a budování dopravních terminálů, budování parkovišť v rámci systému „park & ride“ apod.), tak na rozvoj souvisejících služeb (budování informačních a odbavovacích systémů, propagace a medializace veřejné dopravy…);
 • Zlepšování dostupnosti veřejné dopravy pro specifické skupiny obyvatel (staré a handicapované občany);
 • Rozvoj a budování páteřních regionálních cyklostezek včetně jejich napojení na páteřní síť cyklostezek v sousedních regionech a ucelených úseků lokálních cyklostezek s napojením na páteřní síť, důležitých pro zajištění plnohodnotné dopravní obslužnosti regionu.

Na výše uvedené aktivity je v této výzvě vyčleněno 315 milionů korun, přičemž minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí 25 milionů korun. Maximální výše není stanovena.

Projektové žádosti lze v rámci oblasti podpory 1.1 předkládat do 31. prosince 2013 nebo do vyčerpání celkové alokace této výzvy. V případě IPRM Chomutov, Děčín a Ústí nad Labem se žádosti předkládají osobně na Územní odbor realizace programu (ÚORP) na oddělení administrace projektů (OAP) Ústí nad Labem, Mírové nám. 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem (2. patro budovy PB Centra). U IPRM Karlovy se žádosti předkládají na Územní odbor realizace programu (ÚORP) na oddělení administrace projektů (OAP) Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary (budova C krajského úřadu).

V případě oblastí podpory 1.2 a 3.2 byl konečný termín pro předkládání žádostí stanoven na 22. leden 2009, 12:00 hod. Dle místa realizace projektu se žádosti předkládají osobně na územně příslušném Územním odboru realizace programu (ÚORP) na oddělení administrace projektů (OAP): Ústí nad Labem, Mírové nám. 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem (2. patro budovy PB Centra) nebo Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary (budova C krajského úřadu).