RR Severozápad vyhlásila dvě výzvy

Regionální rada regionu soudržnosti otevřela nové výzvy pro předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu Severozápad (ROP Severozápad).

Dvanáctá a třináctá výzva byla vyhlášena pro oblasti podpory – 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu a 3.2 Rozvoj dopravní obslužnosti regionu Regionálního operačního programu Severozápad (ROP Severozápad).

Oblast podpory 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu

V rámci této oblasti podpory se předkládají projekty na IPRM pro města Chomutov, Děčín, Ústí nad Labem a Karlovy Vary (Integrovaný plán města Chomutov – Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí, Integrovaný plán rozvoje města Děčín – zóna „Centrum“, Integrovaný plán rozvoje města Karlovy Vary, Integrovaný plán rozvoje města Ústí nad Labem – centrum). Platí podmínka, že budou podporovány níže uvedené aktivity, které ale musí být vždy v souladu s IPRM pro dané město.

Podporované aktivity:

  • Revitalizace, modernizace, zatraktivnění a doplnění chybějící technické a občanské infrastruktury měst, městských částí, obnova historických a kulturních památek1, tj. stavební obnova nebo dostavba budov, včetně související dopravní a technické infrastruktury, včetně veřejných prostranství, veřejného osvětlení, zeleně a zařízení pro volnočasové aktivity;
  • Regenerace brownfields – areálů dříve využívaných pro průmyslové, dopravní, vojenské, administrativní aj. účely ve městech – pro jejich další veřejné využití nevýrobní povahy (nepřijatelné jsou činnosti zpracovatelského charakteru), včetně řešení dekontaminace a sanace postižených území, pokud nespadá do působnosti OP ŽP, (jako součást širšího projektu v rámci regenerace městského prostředí) a související dopravní a technické infrastruktury jako součásti širšího konceptu regenerace určitého území;
  • Programy pro regeneraci a revitalizaci urbanizovaných oblastí, jednotlivých měst nebo jejich částí včetně zajištění procesu jejich zpracování za použití vhodných participativních metod;
  • Související projektová příprava, projektová dokumentace, architektonická soutěž, projektová spolupráce veřejného a soukromého sektoru (PPP), aktivity související s řízením IPRM;
  • Zvyšování know-how v oblasti regenerace a revitalizace měst, včetně sdílení „dobré praxe“ v ostatních zemích EU;
  • Modernizace infrastruktury pro rozvoj lidských zdrojů (výstavba a modernizace knihoven, modernizace a úpravy vzdělávací infrastruktury v návaznosti na potřeby dalšího vzdělávání – např. polyfunkční vybavení učeben s ohledem na kombinované využití pro běžné stupně škol a další vzdělávání v rámci komunitních škol, modernizace a rekonstrukce infrastruktury pro poskytování sociálních služeb – např. centra denních služeb, denní a týdenní stacionáře, chráněné bydlení, domovy pro osoby se zdravotním postižením, modernizace a rekonstrukce zdravotnických zařízení);
  • Zlepšování dostupnosti veřejné dopravy pro specifické skupiny obyvatel – staré a handicapované občany, zvyšování atraktivity a bezpečnosti veřejné dopravy – např. zastávky).

Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden individuální (dílčí) projekt realizovaný v rámci IPRM činí 25 milionů Kč. Tento limit se netýká dílčích projektů v rámci IPRM zaměřených na řízení IPRM. Velikost tohoto projektu může být do 2% objemu IPRM. V případě většího počtu těchto projektů nesmí součet velikostí projektů přesáhnout 2% celkového objemu IPRM. Celkové výdaje dílčího projektu (tj. způsobilé a nezpůsobilé) nesmí při předložení žádosti o dotaci překročit hranici 49 999 999 eur. Na realizaci aktivit v rámci IPRM Chomutov je alokováno 504 481 466 Kč, pro IPRM Děčín je to 200 924 823 Kč, IPRM Karlovy Vary 271 818 250 Kč a IPRM Ústí nad Labem 231 346 339 Kč.

Oblast podpory 3.2 Rozvoj dopravní obslužnosti regionu

Tato oblast podpory se zaměřuje na zlepšení dopravní dostupnosti veřejnou dopravu v regionu Severozápad, zvýšení atraktivity veřejné dopravy a na zavádění takových dopravních prostředků veřejné dopravy, které budou šetrné k životnímu prostředí.

Podporované aktivity:

  • Realizace ucelených integrovaných projektů rozvoje dopravní obslužnosti zaměřených jak na rozvoj, modernizaci a rekonstrukci potřebné infrastruktury (rekonstrukce a budování dopravních terminálů, budování parkovišť v rámci systému „park & ride“ apod.), tak na rozvoj souvisejících služeb (budování informačních a odbavovacích systémů, propagace a medializace veřejné dopravy…).
  • Zlepšování dostupnosti veřejné dopravy pro specifické skupiny obyvatel (staré a handicapované občany).

Na realizaci výše uvedených aktivit je vyčleněno přes 262 milionů Kč.

Projektové žádosti lze předkládat do 16. března 2010 nebo do vyčerpání celkové alokace této výzvy. V případě IPRM Chomutov, Děčín a Ústí nad Labem se žádosti předkládají osobně na Územní odbor realizace programu (ÚORP) na oddělení administrace projektů (OAP) Ústí nad Labem, Mírové nám. 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem (2. patro budovy PB Centra). U IPRM Karlovy se žádosti předkládají na Územní odbor realizace programu (ÚORP) na oddělení administrace projektů (OAP) Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary (budova C krajského úřadu).

V případě oblasti podpory 3.2 se žádosti předkládají dle místa realizace projektu osobně na územně příslušném Územním odboru realizace programu (ÚORP) na oddělení administrace projektů (OAP): Ústí nad Labem, Mírové nám. 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem (2. patro budovy PB Centra) nebo Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary (budova C krajského úřadu).