RR Severozápad otevřela novou výzvu

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlásila novou výzvu pro předkládání projektů v oblasti IPRM v rámci Regionálního operačního programu Severozápad (ROP Severozápad).

Výzva byla vyhlášena v oblasti podpory 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu, Prioritní osa 1 Regenerace a rozvoj měst, Regionální operační program Severozápad (ROP Severozápad). Výzva se zaměřuje na IPRM Chomutov – Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí, IPRM Karlovy Vary a IPRM Ústí nad Labem – centrum.

Podporované aktivity:

  • Revitalizace, modernizace, zatraktivnění a doplnění chybějící technické a občanské infrastruktury měst, městských částí, obnova historických a kulturních památek, tj. stavební obnova nebo dostavba budov, včetně související dopravní a technické infrastruktury, včetně veřejných prostranství, veřejného osvětlení, zeleně a zařízení pro volnočasové aktivity
  • Regenerace brownfields – areálů dříve využívaných pro průmyslové, dopravní, vojenské, administrativní aj. účely ve městech – pro jejich další veřejné využití nevýrobní povahy (nepřijatelné jsou činnosti zpracovatelského charakteru), včetně řešení dekontaminace a sanace postižených území, pokud nespadá do působnosti OP ŽP, (jako součást širšího projektu v rámci regenerace městského prostředí) a související dopravní a technické infrastruktury jako součásti širšího konceptu regenerace určitého území
  • Programy pro regeneraci a revitalizaci urbanizovaných oblastí, jednotlivých měst nebo jejich částí včetně zajištění procesu jejich zpracování za použití vhodných participativních metod
  • Související projektová příprava, projektová dokumentace, architektonická soutěž, projektová spolupráce veřejného a soukromého sektoru (PPP), aktivity související s řízením IPRM
  • Zvyšování know-how v oblasti regenerace a revitalizace měst, včetně sdílení „dobré praxe“ v ostatních zemích EU
  • Modernizace infrastruktury pro rozvoj lidských zdrojů (výstavba a modernizace knihoven, modernizace a úpravy vzdělávací infrastruktury v návaznosti na potřeby dalšího vzdělávání – např. polyfunkční vybavení učeben s ohledem na kombinované využití pro běžné stupně škol a další vzdělávání v rámci komunitních škol, modernizace a rekonstrukce infrastruktury pro poskytování sociálních služeb – např. centra denních služeb, denní a týdenní stacionáře, chráněné bydlení, domovy pro osoby se zdravotním postižením, modernizace a rekonstrukce zdravotnických zařízení)
  • Zlepšování dostupnosti veřejné dopravy pro specifické skupiny obyvatel – staré a handicapované občany, zvyšování atraktivity a bezpečnosti veřejné dopravy – např. zastávky)

Zároveň musí být dílčí projekty v souladu s opatřeními, aktivitami a obsahem jednotlivých IPRM.

Na realizaci aktivit v rámci IPRM Chomutov bylo alokováno 550,5 milionů Kč, IPRM Karlovy Vary přes 86 milionů Kč a IPRM Ústí nad Labem téměř 252 milionů Kč.

Projektové žádosti se předkládají do 16. června 2010 na příslušný Územní odbor realizace programu, ÚORP Ústí nad Labem, Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem, nebo ÚORP Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary.