RR Severovýchod otevřela novou výzvu

Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod vyhlásila novou výzvu v oblasti rozvoje regionálních center v rámci Regionálního operačního programu Severovýchod (ROP Severovýchod).

Výzva byla vyhlášena pro oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center, Prioritní osu 2 Rozvoj městských a venkovských oblastí, Regionálního operačního programu Severovýchod (ROP Severovýchod).

Platí podmínka, že v rámci této výzvy lze předkládat pouze tzv. dílčí projekty, které jsou součástí schváleného Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci a tudíž musí být s tímto IPRM v souladu.

Podporované aktivity:

  • regenerace a revitalizace brownfields a investice do dopravní a technické infrastruktury průmyslových zón a lokalit menšího rozsahu
  • obnova vybraných částí měst a rozvoj infrastruktury v oblasti vzdělávání, zdravotnictví a sociálních věcí Současně musí být aktivity dílčích projektů součástí a v souladu s cíli a opatřeními IPRM – Atraktivní a kvalitní život v Liberci

Celkem je na realizaci aktivit v rámci IPRM alokováno 54 milionů Kč. Minimální výše způsobilých výdajů na jednotlivý dílčí projekt se liší dle aktivit. U všech aktivit vyjma níže uvedených minimální velikost způsobilých výdajů činí 5 milionů Kč.

U aktivit – investice do vybavení a zařízení škol podmiňující zavádění nových vzdělávacích programů nebo alternativních forem vzdělávání; a investice do vybavení a zařízení související s rozšířením nabídky vzdělávání je to 1 milion Kč. V případě aktivity příprava a realizace IPRM je minimální výše celkových způsobilých výdajů je 100 000 Kč.

Projektové žádosti se předkládají na Územní odbor realizace programu – Liberec, Masarykova 542/18, PSČ 460 01 Liberec do 13. prosince 2013, do 12:00 hodin.