RR Moravskoslezsko vyhlásila nové výzvy

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko otevřela dvě nové výzvy pro předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu Moravskoslezsko.

Výzvy se týkají dílčí oblasti podpory 2.1.3 Zajištění efektivnosti a dostupnosti poskytování zdravotnických služeb – podpora vybavení zdravotnických zařízení zdravotnickou technikou, oblast podpory 2.1 Infrastruktura veřejných služeb, Prioritní osa 2 Podpora prosperity regionu a oblasti podpory 3.1 Rozvojové póly regionu – integrované plány rozvoje měst (IPRM), Regionální operační program Moravskoslezsko (ROP Moravskoslezsko).

Dílčí oblasti podpory 2.1.3 Zajištění efektivnosti a dostupnosti poskytování zdravotnických služeb – podpora vybavení zdravotnických zařízení zdravotnickou technikou

Podporované aktivity:

  • vybavení zdravotnických zařízení zdravotnickou technikou s ohledem na jejich dostupnost, kvalitu a efektivní využívání (pořízení nových diagnostických a terapeutických zdravotnických prostředků, obnova stávajících diagnostických a terapeutických zdravotnických prostředků)
  • zavádění, rozšiřování a modernizace informačních technologií včetně technických a softwarových prostředků sloužících pro pořízení/obnovu/modernizaci zdravotnických přístrojů
  • stavební úpravy nutné při pořízení nového či obnově stávajícího vybavení zdravotnických zařízení zdravotnickou technikou (rozšíření stávající vyšetřovací místnosti kvůli rozměrům nového přístroje, umístění přístroje do dříve nepoužívaných prostor a tím nutnost vybudování přístupu do místnosti, úpravy nutné pro dostupnost k novým/obnoveným přístrojům,..)

Celkem je aktivity podporované v této dílčí oblasti podpory alokováno 50 milionů Kč, Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 10 milionů Kč, maximální není stanovena.

Oblast podpory 3.1 Rozvojové póly regionu – integrované plány rozvoje měst (IPRM)

Podporované aktivity:

  • Ekonomický rozvoj
  • Sociální integrace
  • Přitažlivá města
  • Dostupnost a mobilita
  • Správa věcí veřejných
  • Řízení a administrace IPRM (v této výzvě je možné předložit jeden projekt za každý IPRM)

Celková alokace na tuto oblast podpory je 1 miliarda Kč, přičemž minimální velikost celkových způsobilých výdajů činí 2 miliony Kč, maximální není stanovena.

Projektové žádosti se předkládají pouze osobně v sídle Úřadu Regionální rady – odbor implementace programu, Hrabákova 1/1861, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava do 31. prosince 2011 do 12:00 hodin, nebo do vyčerpání alokace na tuto výzvu.