RR Moravskoslezsko otevřela novou výzvu na rozvoj venkova

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlásila třetí výzvu pro předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu regionu NUTS II Moravskoslezsko.

Třetí výzva se vztahuje na oblast podpory 4.1 Rozvoj venkova Prioritní osy 4 Rozvoj venkova Regionálního operačního programu regionu NUTS II Moravskoslezsko (ROP Moravskoslezsko).

Cílem oblasti podpory je zlepšení životního prostředí ve venkovských obcích, zachování a rozvoj identity těchto obcí a venkovského kulturního a přírodního dědictví. Oblast podpory 4.1 se dále zaměřuje na budování a modernizaci infrastruktury veřejných služeb na venkově a na vybavení pro spolkovou a zájmovou činnost.

Podporované aktivity

 • obnova, rekonstrukce, modernizace a estetické zlepšení venkovského prostoru, veřejných prostranství, včetně veřejných prostranství na sídlištích (jako součást komplexních projektů veřejných prostranství bude podporováno např. veřejné osvětlení, mobiliář, místní rozhlas a výsadba veřejné zeleně vesnic, rekonstrukce památek, místních atraktivit a ostatních důležitých prvků venkovského dědictví)
 • rekonstrukce, případně výstavba nových místních komunikací, jsou-li součástí úprav centra obce nebo přiléhají-li k významným objektům obce nebo je-li na nich ohrožena bezpečnost chodců,
 • rozšiřování kulturní občanské vybavenosti typu muzeí, divadel, knihoven, výstavních prostor a komplexně/multifunkčně řešených kulturních domů. Zvyšování atraktivity venkovských obcí, zachování a rozvoj identity venkovských oblastí, venkovského kulturního prostředí (zachování památek lidové architektury, tradičních řemesel, apod.)
 • výstavba, obnova, rekonstrukce a vybavení zařízení pro služby pro obyvatelstvo a podniky –objekty občanské vybavenosti, např. zařízení zdravotnických nebo sociálních služeb, veřejné správy, ochrany obyvatelstva (např. hasičské zbrojnice sloužící pro potřeby profesionálních hasičských záchranných sborů) a další budovy a zařízení zřizované nebo užívané ve veřejném zájmu jako např. základní obchodní infrastruktura (tržnice) či veřejné sportovní objekty sloužící převážně širší veřejnosti
 • zkvalitnění infrastruktury pro vzdělávání u škol a školských zařízení (dle zákona č. 561/2004):
  • výstavba, obnova, rekonstrukce škol a školských zařízení (vyjma komplexních opatření ke snížení tepelné ztráty)
  • modernizace vybavení škol, které odpovídá současnému vývoji a moderním výukovým metodám, zavádění informačních a komunikačních technologií do výuky
  • podpora komunitní role mateřských a základních škol (vybavení pro další vzdělávání, poskytování komunitních služeb tj. např. mateřská centra apod.) a aktivního využívání volného času dětí a mládeže při školách a školských zařízeních
 • rozšiřování volnočasových zařízení a aktivit – bude podporována rekonstrukce nebo výstavba zařízení a ploch využitelných pro spolkové, sportovní a zájmové aktivity obyvatel. Jedná se o zařízení a aktivity klubového, zájmového a spolkového typu pro aktivní trávení volného času (např. klubovny, prostory pro zájmové kroužky, kurzy, hobby centra, spolky apod., dále hřiště, sportoviště, apod.)
 • rozvoj služeb odrážejících měnící se demografickou strukturu – rozvoj terénních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a pozdějších předpisů, dále pak služby pro rodiče s dětmi, které jim umožní návrat do práce
 • rekonstrukce a využití zchátralých objektů a nevyužívaných ploch (tzv. brownfields) pro rozšiřování občanské vybavenosti, rozšiřování ploch zeleně a pro podnikání. Bude podporována regenerace brownfields, které budou využívány z více než 50 % pro jiné účely než pro výrobu (tj. OKEČ 15-37) a strategické služby – tato aktivita musí být spojena s novým využitím plochy nebo objektu ve smyslu výše uvedených podporovaných aktivit

Nebude podporováno přístrojové vybavení zdravotnických služeb ani vybavení hasičů hasičskou technikou sloužící k hašení požárů (včetně hasičských vozů), ani příprava rozvojové plochy nebo objektu.

Na realizaci projektů je alokováno celkem 300 milionů Kč, přičemž minimální velikost celkových způsobilých výdajů projektu činí 1 milion Kč. maximální 50 milionů Kč.

Projektové žádosti se předkládají osobně Úřad Regionální rady – odbor implementace programu, Hrabákova 1/1861, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava do 22. května 2009 (možnost okamžité kontroly formálních náležitostí za účasti žadatele). Příjem žádostí bude ukončen 26. května 2009 ve 12:00 hodin.