RR Moravskoslezsko otevřela nové výzvy v cestovním ruchu

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlásila dvě nové výzvy pro předkládání projektů v oblasti rozvoje cestovního ruchu Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko (ROP Moravskoslezsko).

Výzvy byly vyhlášeny pro dvě dílčí oblasti podpory – 2.2.1 Výstavba, revitalizace a modernizace turistické infrastruktury, doprovodných služeb a atraktivit cestovního ruchu a 2.2.2 Rozvoj a zvyšování úrovně ubytovacích zařízení, oblast podpory 2.2 Rozvoj cestovního ruchu, Prioritní osa2 Podpora prosperity regionu, Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko (ROP Moravskoslezsko).

Dílčí oblast podpory 2.2.1 Výstavba, revitalizace a modernizace turistické infrastruktury, doprovodných služeb a atraktivit cestovního ruchu – IPRÚ

Výzva, která byla otevřena v rámci této dílčí oblasti podpory, je zaměřena na předkládání projektů na základě schválených Integrovaných plánů rozvoje území v prioritních lokalitách definovaných platnou Marketingovou strategií rozvoje cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji 2009–13.

Podporované aktivity:

 • Aktivity prioritního okruhu č. 1 „Revitalizace a zpřístupnění památek pro jejich využití jako atraktivit cestovního ruchu“
 • Aktivity prioritního okruhu č. 2 „Výstavba či obnova vybavenosti v oblasti sportu, rekreace a lázeňství“
 • Aktivity prioritního okruhu č. 3 „Výstavba a rekonstrukce další infrastruktury pro cestovní ruch“
 • Aktivity prioritního okruhu č. 4 „Zvýšení kvality ubytování a doprovodných služeb v hromadných ubytovacích zařízeních pro potřeby cestovního ruchu“
 • Aktivity prioritního okruhu č. 5 „Zlepšení a rozšíření služeb turistických informačních center“ (aktivity tohoto okruhu lze podpořit pouze jako součást projektů zaměřených na aktivity prioritních okruhů 1–4)
 • Aktivity prioritního okruhu č. 6 „Podpora koordinačních a propagačních aktivit v jednotlivých turistických oblastech“ (dle Marketingové strategie rozvoje cestovního ruchu v turistickém regionu Severní Moravy a Slezska)

Celková alokace na projekty realizované v rámci této dílčí oblasti podpory je 414 milionů Kč.

Minimální velikost celkových způsobilých výdajů projektu činí 2 miliony Kč. Platí ale omezení u aktivit na značení tras a stezek a zřizování nových naučných stezek, kde je minimální výše stanovena na úrovni 0,5 milionu Kč, u aktivit na podporu koordinačních a propagačních aktivit v jednotlivých turistických oblastech je to 1 milion Kč. Maximální výše výdajů není stanovena.

Dílčí oblast podpory 2.2.1 Výstavba, revitalizace a modernizace turistické infrastruktury, doprovodných služeb a atraktivit cestovního ruchu

Výzva v této dílčí oblasti podpory je zaměřena na doprovodné aktivity, které navazují na projekt Dolní oblast Vítkovice realizovaný v rámci Integrovaného operačního programu.

Podporované aktivity:

1. Revitalizace a zpřístupnění památek pro jejich využití jako atraktivit cestovního ruchu

 • rozvoj přírodních, kulturních a industriálních památek, technických zajímavostí a kulturního dědictví, vhodných pro využití v cestovním ruchu
 • zkvalitňování infrastruktury pro služby návštěvníkům v rámci těchto památek (návštěvnická centra, sociální zařízení apod.)
 • zkvalitňování doprovodné infrastruktury v rámci těchto památek (přístupové komunikace, doprovodné parkoviště apod.)

2. Výstavba a rekonstrukce další infrastruktury pro cestovní ruch

 • rozvoj a rekonstrukce orientačně–informačního systému cestovního ruchu
 • zřizování nových naučných stezek pro cestovní ruch (včetně značení a doprovodné infrastruktury)
 • vyznačení a rekonstrukce cykloturistických tras a výstavba a rekonstrukce cykloturistických stezek včetně značení a doprovodné infrastruktury – značení/výstavba/rekonstrukce cyklostezek a cyklotras je vázána pouze na komplexní projekty cestovního ruchu. Tyto aktivity nelze podporovat samostatně, ale pouze jako součást projektu předkládaného v rámci aktivit 1
 • revitalizace a zpřístupnění památek (viz výše), přičemž cyklostezka/cyklotrasa napojí turistickou atraktivitu (realizovanou v rámci kulturního a přírodního dědictví) na již existující sítě značených cyklotras/cyklostezek

Na realizaci výše uvedených aktivit je vyčleněno celkem 46 milionů Kč. Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu činí 2 miliony Kč (u aktivit značení tras a stezek a zřizování nových naučných stezek to je 0,5 milionu Kč). Maximální velikost není stanovena.

Dílčí oblast podpory 2.2.2 Rozvoj a zvyšování úrovně ubytovacích zařízení

Výzva je zaměřena na zvýšení kvality ubytovacích kapacit vysokých škol a navazujícího vybavení pro kongresovou turistiku včetně doprovodných služeb poskytovaných v těchto zařízeních.

Podporované aktivity:

 • rozšíření nabídky kvalitních ubytovacích kapacit patřících do skupiny „hromadných ubytovacích zařízení“
 • rozšíření nabídky a/nebo zvýšení kvality doprovodné infrastruktury nově budovaných nebo stávajících ubytovacích kapacit patřících do skupiny „hromadných ubytovacích zařízení“
 • rozšíření nabídky a/nebo zvýšení kvality doprovodné infrastruktury nově budovaných nebo stávajících ubytovacích kapacit patřících do skupiny „hromadných ubytovacích zařízení“
 • rozšíření nabídky a/nebo zvýšení kvality doprovodných stravovacích a občerstvovacích služeb stávajících nebo nově budovaných ubytovacích kapacit patřících do skupiny „hromadných ubytovacích zařízení“

Celková alokace na realizaci podporovaných aktivit byla stanovena ve výši 20 milionů Kč. Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu činí 2 miliony Kč, maximální není stanovena.

Projektové žádosti se předkládají pouze osobně v Úřadu Regionální rady – odbor implementace programu, Hrabákova 1/1861, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava. V případě dílčí oblasti podpory 2.2.1 – IPRÚ bude příjem projektů ukončen 30. září 2012, ve 12:00 hodin (nebo do vyčerpání celkové alokace na tuto výzvu), u dílčí oblasti podpory 2.2.1 Dolní oblast Vítkovice a dílčí oblasti podpory 2.2.2 30. prosince 2010, ve 12:00 hodin (či do vyčerpání celkové alokace na tuto výzvu)