RR Jihovýchod otevřela novou výzvu pro cestovní ruch

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod vyhlásila novou výzvu pro předkládání projektů v oblasti cestovního ruchu v rámci Regionálního operačního programu Jihovýchod (ROP Jihovýchod).

Výzva byla vyhlášena pro oblast podpory 2.2 Rozvoj služeb cestovního ruchu, Prioritní osa 2 Rozvoj udržitelného cestovního ruchu, Regionální operační program Jihovýchod (ROP Jihovýchod). Cílem oblasti podpory je zvýšit kvalitu a rozvoj marketingových, propagačních a informačních služeb, organizace řízení cestovního ruchu a produkty v cestovním ruchu.

Podporované aktivity:

  • podpora a propagace nových i existujících specifických turistických produktů
  • vytváření regionálních (vymezených minimálně územím kraje, nebo regionu soudržnosti) systémů informování turistů o atraktivitách cestovního ruchu (např. o lokalitách NATURA 2000), informační kiosky
  • marketingové a informační kampaně orientované na propagaci kraje, nebo regionu soudržnosti, jako jedinečné turistické destinace (tvorba nových i vícejazyčných tištěných a elektronických propagačních materiálů a předmětů, účast na veletrzích a workshopech cestovního ruchu atd.)

Na realizaci výše uvedených aktivit bylo alokováno 50 milionů Kč. Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí 300 000 Kč, maximální 8 milionů Kč.

Projektové žádosti je možné předkládat dle místa realizace projektu na Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, Brno, Kounicova 13 nebo Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod Jihlava, Žižkova 89 do 31. května 2010 do 16:00 hodin.