Regionální rada NUTS II Severozápad vyhlásila 2. výzvu

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad otevřela v pondělí 14. dubna 2008 druhou výzvu téměř ve všech oblastech podpory Regionálního operačního programu Severozápad.

Druhá výzva se týká deseti oblastí podpory Regionálního operačního programu Severozápad.

Prioritní osa 1 Regenerace a rozvoj měst

Oblast podpory 1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst

Cílem této oblasti podpory je revitalizace a regenerace brownfields a měst, zlepšení kvality života obyvatel ve městech a zvýšení jejich atraktivity měst pro investory a turisty. Na realizaci projektů v této oblasti podpory je alokováno téměř 10,5 miliardy korun. Minimální výše celkových způsobilých nákladů na jeden projekt činí 25 milionů korun. Maximální výše není stanovena.

Oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů

Cílem oblasti podpory 1.3 je zajištění kvalitní, moderní a dobře vybavené infrastruktura pro vzdělávání, sociální péči a pro zdravotnictví s regionálním významem. Na realizaci aktivit je vyčleněno 1,24 miliard korun, přičemž minimální výše celkových způsobilých nákladů na jeden projekt je 25 milionů korun. Maximální výše není stanovena.

Prioritní osa 2 Integrovaná podpora místního rozvoje

Oblast podpory 2.1 Budování kapacity pro místní rozvoj, informovanost a osvěta veřejnosti

Tato oblast podpory se zaměřuje na zlepšení informovanosti veřejnosti o projektovém financování místního rozvoje ze strukturálních fondů EU, na podporu přípravy kvalitních projektů a související projektových dokumentací a na aktivizaci místních komunit při přípravě a realizaci projektů. Částka alokovaná na tuto oblast podpory dosahuje výše téměř 43,8 milionů korun. Minimální výše celkových způsobilých nákladů na jeden projekt je 0,5 milionů korun. Maximální výše není stanovena.

Oblast podpory 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury

Cílem této oblasti je regenerace a revitalizace částí obcí včetně kvalitní, dobře vybavené a dostupné infrastruktury pro občanskou vybavenost, kulturní a komunitní život, dále modernizace a rekonstrukce infrastruktury pro vzdělávání, sociální péči a zdravotnictví a infrastruktury pro hospodářský rozvoj. Na realizaci projektů v této oblasti podpory je alokováno přes 394 milionů korun. Minimální výše celkových způsobilých nákladů na jeden projekt činí 5 milionů korun. Maximální výše není stanovena.

Prioritní osa 3 Dostupnost a dopravní obslužnost

Oblast podpory 3.1 Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu

Tato oblast podpory se zaměřuje na kvalitní a efektivní vnitřní propojení center regionu v páteřních dopravních osách, dopravní napojení regionu na nadřazenou silniční síť, zvýšení kvality letecké dopravy rozvojem dotčené infrastruktury a na využití potenciálu labské vodní cesty. Na realizaci aktivit je vyčleněno přes 941 milionů korun, přičemž minimální výše celkových způsobilých nákladů na jeden projekt je 50 milionů korun. Maximální výše není stanovena.

Prioritní osa 4 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu

Oblast podpory 4.1 Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury cestovního ruchu

Cílem této oblasti podpory je rozvinutá základní a doprovodná infrastruktura pro turistiku, dobrá dostupnost a efektivní využití místních atraktivit pro rozvoj cestovního ruchu a rozvinutá infrastruktura pro rozvoj lázeňství v regionu. Částka alokovaná na tuto oblast podpory je kolem 1,2 miliardy korun. Minimální výše celkových způsobilých nákladů na jeden projekt je 10 milionů korun. Maximální výše není stanovena.

Oblast podpory 4.2 Zlepšování kvality a nabídky ubytováních a stravovacích zařízení

Tato oblast podpory se zaměřuje na dosažení pestré a vyvážené nabídka ubytovacích a stravovacích zařízení v regionu, která bude odpovídat poptávce a na dostatečné zázemí doprovodné infrastruktury k ubytovacím zařízením umožňující celoroční využití potenciálu cestovního ruchu pro rozvoj regionu. Na realizaci projektů v této oblasti podpory je alokováno přes 585 milionů korun. Minimální výše celkových způsobilých nákladů na jeden projekt činí 5 milionů korun. Maximální výše není stanovena.

Oblast podpory 4.3 Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu

Cílem této oblasti podpory je vytvoření širokého fungujícího partnerství mezi subjekty cestovního ruchu v regionu, komplexních rezervačních a informačních systémů cestovního ruchu, zajištění efektivní koordinace cestovního ruchu prostřednictvím jednotných mechanismů a účinného marketingu a také rozvoj nových produktů a programů cestovního ruchu včetně dostatečného personálního zázemí. Na realizaci aktivit je vyčleněno přes 134 milionů korun, přičemž minimální výše celkových způsobilých nákladů na jeden projekt je 1 milion korun. Maximální výše není stanovena.

Prioritní osa 5 Technická asistence

Oblast podpory 5.1 Podpora implementace ROP Severozápad

Cílem této oblasti podpory je zajistit flexibilní a efektivní administrace a řízení ROP Severozápad, funkční systém průběžných analýz, studií a evaluací nutných pro řízení, monitorování a hodnocení operačního programu, stabilizovat profesionální tým pracovníků Úřadu Regionální rady (ÚRR), zajistit efektivní systém spolupráce s externími expertními subjekty zapojenými do implementace ROP Severozápad a vytvořit a implementovat funkční systém rozvoje personálních a odborných kapacit ÚRR.

Částka alokovaná na tuto oblast podpory činí přes 91 milionů korun. Minimální výše celkových způsobilých nákladů na jeden projekt je 200.000 korun. Maximální výše není stanovena.

Oblast podpory 5.2 Podpora rozvoje absorpční kapacity a publicity

Tato oblast podpory se zaměřuje na vytvoření funkčního systému identifikace a podpory přípravy tvorby kvalitních projektů, vytvoření a podporu systému podpory zvyšování kvalifikace jednotlivých potenciálních či existujících žadatelů a předkladatelů projektů a na zajištění rovného přístupu k informacím pro všechny potenciální žadatele i veřejnost.

Na realizaci projektů v této oblasti podpory je alokováno přes 28 milionů korun. Minimální výše celkových způsobilých nákladů na jeden projekt činí 1 milion korun. Maximální výše není stanovena.

Projektové žádosti je nutné předkládat osobně do 20. června 2008 do 12:00 hodin, u oblasti podpory 5.1 a 5.2 je příjem žádostí ukončen 31. prosince 2008 do 12:00 hodin. Platí, že projekty, které budou realizovány na území Ústeckého kraje, se předkládají na Územní odbor realizace programu (ÚORP) na oddělení administrace projektů (OAP) v Ústí nad Labem, Mírové nám. 3097/37. Projekty, které budou realizovány na území Karlovarského kraje, se předkládají na OAP ÚORP v Karlových Varech, Závodní 353/88. Projektové žádosti, které budou realizovány na území obou krajů se předkládají na územně příslušném OAP podle převažujícího místa realizace projektu.