Regionální rada NUTS II Severovýchod vyhlásila výzvu pro oblast rozvoje venkova

Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod otevřela 10. výzvu pro předkládání projektových žádostí v rámci oblasti podpory 2.3 Rozvoj venkova Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod.

Cílem oblasti podpory 2.3 Rozvoj venkova je zajistit regeneraci a revitalizaci venkovského prostředí, včetně jeho kulturního dědictví, a rozvíjet infrastrukturu v oblasti školství, vzdělávání a sociálních věcí. To vše by mělo vést ke zvýšení atraktivity venkova pro život obyvatel.

Podporované aktivity:

Regenerace a revitalizace brownfields a investice do dopravní a technické infrastruktury průmyslových zón a lokalit menšího rozsahu

Podpora je zaměřena na:

 • regeneraci a revitalizaci brownfields s následným využitím především pro rozšíření občanského vybavení nebo pro podnikatelskou činnost vyjma cestovního ruchu,
 • investice do dopravního napojení (od hranice areálu k nejbližšímu možnému místu napojení) stávajících i nových průmyslových zón a ploch o rozloze nepřevyšující 5 ha na nejbližší komunikaci (místní komunikaci, silnici I., II., III. třídy); předmětem podpory je vybudování, nebo rekonstrukce silničních komunikací (bezprostředně přiléhajících k areálu) a parkovacích ploch,
 • investice do napojení (od hranice areálu k nejbližšímu možnému místu napojení stávajících i nových průmyslových zón a ploch o rozloze nepřevyšující 5 ha na technickou infrastrukturu. Předmětem podpory je vybudování, nebo rekonstrukce napojení na stávající infrastrukturu (kanalizace a vodovod, plynovodní a elektro přípojky, regulační stanice, trafostanice. vždy se zohledněním současných environmentálních trendů,

Rozvoj venkova, zlepšení kvality života ve venkovských oblastech a rozvoj infrastruktury v oblastí školství a vzdělávání a sociálních věcí

V rámci této oblasti budou podporovány projekty, jejichž realizace podmiňuje rozvoj obce a vykazují vysokou přidanou hodnotu. Zároveň bude zohledněna integrovanost předkládaného projektu s ohledem na další rozvoj obce. Nebudou podpořeny projekty řešící izolovaně rekonstrukce, modernizace nebo opravy stavebního fondu nebo jednotlivých nemovitostí bez vysoké přidané hodnoty.

Podpora je zaměřena na:

 • regeneraci a revitalizaci zapsaných historických, kulturních a technických památek rámci projektů komplexní obnovy památek na venkově,
 • revitalizaci a regeneraci náměstí, návsí a parků a dalších veřejných prostranství včetně veřejné zeleně a parkovacích ploch,
 • investice do rozvoje infrastruktury veřejných služeb a občanské vybavenosti pro obyvatele vedoucí ke zvýšení standardů kvality života na venkově s ohledem na trvale udržitelný rozvoj obcí včetně investic do víceúčelových zařízení v rámci zkvalitňování služeb a rozvoje podnikání na venkově,
 • výstavbu a modernizaci infrastruktury pro volnočasové aktivity podmiňující zvyšování nabídky a možností pro trávení volného času (včetně informačních center),
 • rekonstrukce a modernizace infrastruktury sloužící pro podporu partnerství, spolků, paktů a iniciativ,
 • investice do rekonstrukce, modernizace ,vybavení a zařízení základních (včetně speciálních), středních a vyšších škol podmiňující zavádění nových vzdělávacích programů nebo alternativních forem vzdělávání,
 • investice do výstavby, rekonstrukce, modernizace a do vybavení a zařízení související s rozvojem dalšího vzdělávání,
 • investice do rozvoje infrastruktury v oblasti sociální péče a služeb v rámci zlepšení kvality těchto služeb (vyjma investic do domovů pro seniory a byty zvláštního určení),
 • investice do výstavby, rozšíření a zkvalitnění infrastruktury sloužící pro sociální integraci skupin ohrožených sociální exkluzí (včetně aktivit bezbariérového řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace),
 • investice vedoucí ke zvýšení bezpečnosti obyvatel a ochrany majetku – vyjma složek IZS podporovaných v IOP

Na realizaci uvedených aktivit je v této výzvě vyčleněno 530 milionů korun. Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí 1 milion korun. V případě aktivit zaměřujících se na investice do vybavení a zařízení škol podmiňující zavádění nových vzdělávacích programů nebo alternativních forem vzdělávání a na investice do vybavení a zařízení související s rozšířením nabídky vzdělávání je minimální výše celkových způsobilých stanovena na 0,5 milionů korun.

Projektové žádosti lze podávat osobně od 5. listopadu 2008 do 30. ledna 2009 do 12:00 hodin na Územním odboru realizace programu příslušného podle místa realizace projektu: Územní odbor realizace programu – Hradec Králové, Pražská 320/8, 500 04 Hradec Králové; Územní odbor realizace programu – Pardubice Sukova třída 1556, 532 33 Pardubice, Územní odbor realizace programu – Liberec Masarykova 542/18, PSČ 460 01 Liberec.