Regionální rada Moravskoslezsko vyhlásila novou výzvu

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko otevřela druhou výzvu v rámci Prioritní osa 4 Rozvoj venkova Regionálního operačního programu Moravskoslezsko.

Nová výzva se týká oblasti podpory 4.1 Rozvoj venkova, konkrétně se pak zaměřuje na občanskou vybavenost a veřejná prostranství. Cílem této oblasti podpory je zkvalitnit prostředí ve venkovských obcích, podporovat a rozvíjet identitu venkovských oblastí a jejich kulturního a přírodního dědictví. Dalším cílem je rozvíjet a modernizovat infrastrukturu veřejných služeb na venkově a vybavení pro spolkovou a zájmovou činnost ve venkovských oblastech.

Celková výše podpory na tuto výzvu činí 300 milionů korun, přičemž minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt byla stanovena na 1 milion korun, maximální pak na 50 milionů korun.

Podporované aktivity:

  • Výstavba, obnova, rekonstrukce a vybavení zařízení pro služby pro obyvatelstvo a podniky –objekty občanské vybavenosti např. zařízení zdravotnických nebo sociálních služeb, veřejné správy, ochrany obyvatelstva (např. hasičské zbrojnice sloužící pro potřeby profesionálních hasičských záchranných sborů) a další budovy a zařízení zřizované nebo užívané ve veřejném zájmu jako např. základní obchodní infrastruktura (tržnice) či veřejné sportovní objekty sloužící převážně širší veřejnosti. Nebude podporováno přístrojové vybavení zdravotnických služeb ani vybavení hasičů hasičskou technikou sloužící k hašení požárů (včetně hasičských vozů),
  • Rozšiřování kulturní občanské vybavenosti typu muzeí, divadel, knihoven, výstavních prostor a komplexně/multifunkčně řešených kulturních domů. Zvyšování atraktivity venkovských obcí, zachování a rozvoj identity venkovských oblastí, venkovského kulturního prostředí (zachování památek lidové architektury, tradičních řemesel, apod.),
  • Rozvoj služeb odrážejících měnící se demografickou strukturu – rozvoj terénních služeb, služby pro rodiče s dětmi, které jim umožní návrat do práce,
  • Obnova, rekonstrukce, modernizace a estetické zlepšení venkovského prostoru, veřejných prostranství, včetně veřejných prostranství na sídlištích (jako součást komplexních projektů veřejných prostranství bude podporováno např. veřejné osvětlení, mobiliář, místní rozhlas a výsadba veřejné zeleně vesnic, rekonstrukce památek1, místních atraktivit a ostatních důležitých prvků venkovského dědictví),
  • Rekonstrukce, případně výstavba nových místních komunikací, jsou-li součástí úprav centra obce nebo přiléhají-li k významným objektům obce nebo je-li na nich ohrožena bezpečnost chodců,
  • Rekonstrukce a využití zchátralých objektů a nevyužívaných ploch (tzv. brownfields) pro rozšiřování občanské vybavenosti, rozšiřování ploch zeleně a pro podnikání. Bude podporována regenerace brownfields, které budou využívány z více než 50 % pro jiné účely než pro výrobu a strategické služby – tato aktivita musí být spojena s novým využitím plochy nebo objektu ve smyslu výše uvedených podporovaných aktivit. Není podporována pouhá příprava rozvojové plochy nebo objektu.

Projekty mohou být realizovány pouze na území obcí od 500 do 5.000 obyvatel v Moravskoslezském regionu.

Projektové žádosti je možné předkládat od 6. srpna do 17. září 2008 (možnost okamžité kontroly formálních náležitostí za účasti žadatele), konečný termín je 19. září 2008 ve 12:00 hodin.

Žádosti se předkládají osobně v sídle Úřadu Regionální rady Moravskoslezsko, Odbor implementace programu, Hrabákova 1/1861, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava.