Regionální rada Moravskoslezsko vyhlásila další výzvy

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko otevřela tři nové výzvy pro předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu Moravskoslezsko (ROP Moravskoslezsko).

Výzvy se týkají dvou prioritních os – Prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost a Prioritní osy 2 Podpora prosperity regionu – Regionálního operačního programu Moravskoslezsko (ROP Moravskoslezsko).

Prioritní osa 1 Regionální infrastruktura a dostupnost

Dílčí oblast podpory 1.3.2 Pořízení dopravních prostředků veřejné dopravy

Výzva v této dílčí oblasti podpory je zaměřena ekologická vozidla – autobusy pro městskou hromadnou dopravu.

Podporované aktivity:

  • pořízení nízkopodlažních autobusů splňujících minimálně emisní normu EURO 5 pro městskou hromadnou dopravu osob, včetně informačních systémů pro cestující (elektronický vizuální informační systém – elektronické směrové panely vnější, vnitřní a akustické) a další přizpůsobení osobám se sníženou schopností pohybu a orientace

Celková alokace na aktivity podporované v této dílčí oblasti podpory je 130 milionů Kč. Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí 2 miliony Kč, maximální není stanovena.

Prioritní osa 2 Podpora prosperity regionu

Dílčí oblast podpory 2.1.2 Rozvoj infrastruktury sociálních služeb – infrastruktura rezidenčních služeb

Budou podporovány investiční projekty zaměřené na rozvoj infrastruktury sociálních služeb.

Podporované aktivity:

  • výstavba, rozvoj zázemí a materiálního vybavení pobytových zařízení poskytujících služby sociální péče dle zákona č. 108/2006 Sb. a pozdějších předpisů (týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy se zvláštním režimem, chráněné bydlení, atd.), vyjma domovů pro seniory a hospiců
  • výstavba, rozvoj zázemí a materiálního vybavení pobytových zařízení poskytujících služby sociální prevence dle zákona č. 108/2006 Sb. a pozdějších předpisů (azylové domy, domy na půl cesty, atd.)
  • výstavba, rozvoj zázemí a materiálního vybavení pobytových zařízení dalších služeb sociální péče a prevence dle zákona č. 108/2006 Sb. a pozdějších předpisů (pečovatelská služba, tísňová péče, podpora samostatného bydlení, atd.)
  • výstavba, rozvoj zázemí a materiálního vybavení pobytových zařízení sociálně – právní ochrany dětí dle zákona 359/1999 Sb. v platném znění (zařízení pro výkon náhradní rodinné výchovy a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc)

Na realizaci uvedených aktivit bylo vyčleněno 150 milionů Kč. Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí 2 miliony Kč, maximální není stanovena.

Dílčí oblast podpory 2.1.2 Rozvoj infrastruktury sociálních služeb – infrastruktura pro terénní a ambulantní služby a chráněné dílny

Budou podporovány investiční projekty zaměřené na rozvoj infrastruktury sociálních služeb.

Podporované aktivity:

  • výstavba, rozvoj zázemí a materiálního vybavení zařízení poskytujících terénní a ambulantní služby sociální péče dle zákona č. 108/2006 Sb. a pozdějších předpisů (odlehčovací služby, centra denních služeb, denní stacionáře, osobní asistence, pečovatelská služba, tísňová péče, průvodcovská a předčitatelská služba, podpora samostatného bydlení, odlehčovací služby, centra denních služeb, denní stacionáře, atd.)
  • výstavba, rozvoj zázemí a materiálního vybavení zařízení poskytujících služby sociální prevence dle zákona č. 108/2006 Sb. a pozdějších předpisů (kontaktní centra, krizová pomoc, intervenční centra, nízkoprahová denní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením, sociálně terapeutické dílny, terapeutické komunity, sociální rehabilitace, služby následné péče, atd.)
  • výstavba, rozvoj zázemí a materiálního vybavení zařízení dalších služeb sociální péče a prevence (dle zákona č. 108/2006 Sb. a pozdějších předpisů (tlumočnické služby, ranná péče, terénní programy, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, osobní asistence, pečovatelská služba, tísňová péče, průvodcovské a předčitatelské služby, odborné sociální poradenství, atd.)
  • výstavba, rozvoj zázemí a materiálního vybavení chráněných dílen dle zákona o zaměstnanosti 435/2004 Sb., kdy je příjemcem podpory NNO

Jiné návazné sociální aktivity:

  • výstavba, rozvoj zázemí a materiálního vybavení ambulantních zařízení sociálně – právní ochrany dětí dle zákona 359/1999 (zařízení pro výkon náhradní rodinné výchovy a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc)

Celkem je na realizaci aktivit alokováno 40 milionů Kč. Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí 500.000 Kč, maximální není stanovena.

Projektové žádosti je možné předkládat pouze osobně v sídle Regionální rady – odbor implementace programu, Hrabákova 1/1861, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava do 25. května 2010 do 12:00 hodin.