Praha vyhlásila nové výzvy v rámci OP Praha – Konkurenceschopnost

Magistrát hlavního města Prahy otevřel 2. výzvu pro předkládání projektů ve třech prioritních osách Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost (OPPK).

Druhá výzva se vztahuje na sedm oblastí podpory v rámci tří prioritních os – Prioritní osy 1 Dopravní dostupnost a rozvoj ICT, Prioritní osy 2 Životní prostředí a Prioritní osy 3 Inovace a podnikání Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost (OPPK).

Prioritní osa 1 Dopravní dostupnost a rozvoj ICT

Oblast podpory 1.1 Podpora ekologicky příznivé povrchové veřejné dopravy

Cílem této oblasti podpory je zvýšit zájem Pražanů a turistů o veřejnou dopravu, zlepšit dopravní dostupnost některých pražských lokalit a zároveň zajistit její bezbariérovou přístupnost.

Podporované aktivity:

 • rozvoj sítě tramvajových tratí;
 • zatraktivnění stávajících tramvajových tratí;
 • zlepšování přestupních vazeb v systému veřejné dopravy;
 • informační systémy pro cestující;
 • bezbariérová přístupnost veřejné dopravy;
 • projekty zvyšující bezpečnost provozu veřejné dopravy;
 • výstavba cyklostezek jako alternativní formy zajištění propojení lokalit zaměstnání a bydlení.

Na realizaci aktivit v této oblasti podpory bylo alokováno 450 milionů korun, přičemž minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 5 milionů korun.

Oblast podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost ICT služeb

Tato oblast podporuje se zaměřuje na zvýšení efektivity veřejné správy a služeb pro veřejnost (e-Government) a podpořit osvojování nových technologií včetně sítí vysokorychlostního připojení.

Podporované aktivity:

 • rozvoj telekomunikačních sítí pro pevný i mobilní vysokorychlostní přístup (zejména projekty zaměřené na metropolitní a místní sítě, zřizování přípojek do objektů, včetně zřizování veřejných internetových terminálů);
 • rozvoj e-služeb městské správy (e-Government), jejich dostupnosti i využívání;
 • projekty zaměřené na stimulaci využívání internetových služeb.

Celkem 80 milionů korun bylo vyčleněno na realizaci projektů v této oblasti podpory. Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden individuální projekt činí 0,5 milionu Kč.

Prioritní osa 2 Životní prostředí

Oblast podpory 2.1 Revitalizace a ochrana území

·         Cílem oblasti podpory je 2.1 je revitalizace opuštěných, poškozených nebo nevhodně využívaných „brownfields“ a zvýšení kvality životního prostředí v nich, podporovat ochranu lokalit systému Natura 2000 a snižovat hlukovou zátěž.

Podporované aktivity:

 • revitalizace ploch s ekologickou zátěží;
 • revitalizace ploch významných pro rozvoj města;
 • regenerace veřejných prostranství v obytných územích;
 • revitalizace poškozených a nevhodně využívaných zelených ploch (parky aj.);
 • revitalizace nevhodně využívaných ploch omezujících budoucí rozvoj území;
 • obnova nevyužívaných historicky cenných objektů a areálů;
 • výstavba protihlukových zdí a protihlukových pásů zeleně

Na realizaci aktivit v této oblasti podpory bylo alokováno 400 milionů korun. Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden individuální projekt je 1 milion korun.

Oblast podpory 2.2 Úsporné a udržitelné využívání energií a přírodních zdrojů

Tato oblast podpory se zaměřuje na snížení energetické náročnosti provozu města, zvýšení využívání obnovitelných zdrojů a snížení závislosti na vnějších dodávkách energií.

Podporované aktivity:

 • realizace energetických úspor v kombinaci s využitím obnovitelných zdrojů energie;
 • snížení energetické náročnosti provozu města;
 • realizace využití obnovitelných zdrojů energie.

Celkem je na tuto oblast vyčleněno 80 milionů korun. Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden individuální projekt činí jeden milion korun, maximální pak 50 milionů korun.

Prioritní osa 3 Inovace a podnikání

Oblast podpory 3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí

Cílem je zlepšit inovační strukturu na území města a umožnit tak lepší využití potenciálu výzkumu a vývoje, posílit spolupráci mezi výzkumem a vývojem a praxí a také přispět k realizaci BRIS.

Podporované aktivity:

 • investiční aktivity spojené se vznikem nových a rozvojem stávajících inovačních jednotek s přímou účastí organizací výzkumu a vývoje, rozvoj infrastruktury pro VaV (technologické a vědecké parky, podnikatelské inkubátory, centra excelence, inovační centra a jako doplňková aktivita poradenská střediska zaměřená na informace z oblasti výzkumu a vývoje);
 • pořízení / modernizace přístrojového a laboratorního vybavení pro výzkum, vývoj, inovace;
 • vytváření sítí organizací vědy a výzkumu, podnikatelských firem a dalších subjektu (neziskový a veřejný sektor); společné projekty realizované v těchto sítích s významným inovačním charakterem;
 • rozvoj výzkumných kapacit MSP ve smyslu projektů zakládajících nebo rozvíjejících dlouhodobou spolupráci MSP a výzkumné sféry.

Na realizaci aktivit v této výzvě je alokováno přes jednu miliardu korun. Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden individuální projekt činí jeden milion korun.

Oblast podpory 3.2 Podpora příznivého podnikatelského prostředí

Tato oblast podpory se zaměřuje na dlouhodobou stabilizaci a zlepšování atraktivního podnikatelského prostředí města, lepší podporu podnikání a zvýšení konkurenceschopnosti.

Podporované aktivity:

 • rozvoj informačních, poradenských a vzdělávacích center a dalších aktivit zaměřených na podporu podnikání, zejm. v oblasti inovačních procesů, transferu technologií apod. (např. BIC, centra pro transfer technologií);
 • rozvoj služeb zaměřených na podporu vyhledávání vhodných komerčně využitelných výstupů VaV;
 • vytváření sítí zaměřených na podporu podnikání (realizované neziskovým a veřejným sektorem);
 • poradenství a další aktivity v oblasti vzniku a ochrany práv duševního/průmyslového vlastnictví;
 • kapacity nových pracovních příležitostí pro znevýhodněné osoby na trhu práce (jako doprovodný efekt);
 • rozvoj nových informačních a komunikačních služeb v oblasti cestovního ruchu;
 • (nekomerční) aktivity podporující ochranu a zachování kulturního dědictví.

Celkem je na tuto oblast podpory vyčleněno 70 milionů korun, přičemž minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden individuální projekt činí 0,5 milionu korun.

Oblast podpory 3.3 Rozvoj malých a středních podniků

Cílem této oblasti podpory je dlouhodobá stabilizace a zlepšování atraktivního podnikatelského prostředí města, lepší podpora podnikání a zvýšení konkurenceschopnosti.

Podporované aktivity:

Podporované činnosti dle klasifikace ekonomických činností (CZ – NACE):

 • 10,11,13 – 18, 20-33  Zpracovatelský průmysl (vyjma 11.01, 20.51,  25.4, 30.3, 30.4)
 • 37                               Činnosti související s odpadními vodami
 • 38                               Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu
 • využití
 • 39                               Sanace a jiné činnosti související s odpady      
 • 43                               Specializované stavební činnosti
 • 59                               Činnosti v oblasti filmů a videozáznamů a televizních programů, pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti (vyjma pornografických nahrávek)
 • 61                               Telekomunikační činnosti
 • 62                               Činnosti v oblasti informačních technologií
 • 63.1                            Činnosti související se zpracováním dat a hostingem; činnosti související s webovými portály
 • 70                               Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení
 • 72                               Výzkum a vývoj
 • 74                               Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
 • 75                               Veterinární činnosti
 • 80                               Bezpečnostní a pátrací činnosti
 • 81                               Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny
 • 86                               Zdravotní péče
 • 87                               Pobytové služby sociální péče
 • 88                               Ambulantní nebo terénní sociální služby
 • 90                               Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti
 • 91                               Činnosti knihoven, archívů, muzeí a jiných kulturních zařízení
 • 93.1                            Sportovní činnosti
 • 96                               Poskytování ostatních osobních služeb (vyjma 96.09)

Všechny výše uvedené činnosti musí obsahovat výrazný inovační přínos v oblasti inovace technologie, produktu, služeb nebo využití IT.

S kritériem OKEČ by měly projekty zároveň splňovat alespoň jeden následujících bodů:

 • inovační aktivity směřující k novým technologiím, konkurenceschopných výrobkům a službám;
 • zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (inovace produktu);
 • zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (inovace procesu);
 • zavedení nových metod organizace firemních procesů a spolupráce s firmami a veřejnými institucemi (organizační inovace);
 • zavedení nových prodejních kanálů (marketingová inovace);
 • zavádění IT systémů pro vývoj výrobků a služeb nebo zvyšujících vnitřní efektivitu podniku;
 • aktivity směřující k ochraně práv průmyslového vlastnictví.

Na realizaci aktivit v této oblasti podpory je alokováno 150 milionů korun. Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden individuální projekt činí 0,5 milionu korun.

Projektové žádosti se předkládají na oddělení Evropského fondu regionálního rozvoje, odbor fondů EU Magistrátu hl. m. Prahy na adrese Jungmannova 29/35, Praha 1, 3. patro, dveře č. 372, 375. V rámci oblasti podpory 1.1 lze žádosti předkládat od 14. ledna do 13. února 2009 do 14:00 hodin, pro oblasti podpory 1.2, 2.1, 2.2, 3.1 se žádosti předkládají od 14. ledna do 27. března 2009 do 14:00 hodin, u oblasti podpory 3.3 je konečný termín stanoven na 5. březen 14:00 hodin. Výjimku představuje oblast podpory 3.2, v rámci které lze žádosti o podporu předkládat od 1. června do 10. července do 14:00 hodin.