Praha vyhlásila 2. výzvu OPPA

Magistrát hl. m. Prahy otevřel druhou výzvu pro předkládání projektů v rámci tří prioritních os Operačního programu Praha Adaptabilita (OPPA).

Druhá výzva se vztahuje na tyto prioritní osy OPPA: Prioritní osu 1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky, Prioritní osu 2 Podpora vstupu na trh práce a Prioritní osu 3 Modernizace počátečního vzdělávání.

Prioritní osa 1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky

Podporované aktivity:

Další profesní vzdělávání vlastních zaměstnanců příjemce partnera

 • Příprava, rozvoj a inovace systému dalšího profesního vzdělávání v organizaci (může zahrnovat i podporu přístupu skupin se specifickými požadavky k dalšímu profesnímu vzdělávání), včetně navázání tohoto systému na kariérní růst
 • Realizace programů a kurzů dalšího profesního vzdělávání, včetně realizace odborných stáží v rámci systému dalšího profesního vzdělávání
 • Školení a odborná příprava poskytovatelů dalšího profesního vzdělávání (tj. metodiků, lektorů a poradců v oblasti dalšího profesního vzdělávání) v organizaci příjemce a případně partnera
 • Tvorba nových metodik a nástrojů nebo inovace stávajících metodik a nástrojů v programech a kurzech dalšího profesního vzdělávání, včetně jejich pilotního ověření

Další profesní vzdělávání zaměstnanců v  mikropodnicích a osob samostatně výdělečně činných

 • Realizace programů a kurzů dalšího profesního vzdělávání, včetně realizací odborných stáží
 • Příprava, rozvoj a inovace systému dalšího profesního vzdělávání v oboru
 • Školení a odborná příprava poskytovatelů dalšího profesního vzdělávání (tj. metodiků, lektorů a poradců v oblasti dalšího profesního vzdělávání) v oboru
 • Tvorba nových metodik a nástrojů nebo inovace stávajících metodik a nástrojů v programech a kurzech dalšího profesního vzdělávání, včetně jejich pilotního ověření

Další profesní vzdělávání pro ohrožené skupiny zaměstnanců na trhu práce

 • Realizace programů a kurzů dalšího profesního vzdělávání, včetně realizací odborných stáží
 • Příprava, rozvoj a inovace systému dalšího profesního vzdělávání v organizaci příjemce, příp. partnera
 • Školení a odborná příprava poskytovatelů dalšího profesního vzdělávání (tj. metodiků, lektorů a poradců v oblasti dalšího profesního vzdělávání) v organizaci příjemce, příp. partnera
 • Tvorba nových metodik a nástrojů nebo inovace stávajících metodik a nástrojů v programech a kurzech dalšího profesního vzdělávání, včetně jejich pilotního ověření

Rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji

 • Další vzdělávání pracovníků v oblasti řízení výzkumu a vývoje, v šíření výsledků vědy a výzkumu do praxe, v problematice transferu technologií, v osvojování si znalostí o ochraně duševního vlastnictví a v oblasti zakládání spin-off firem
 • Příprava zapojení jedinců i týmů do mezinárodních sítí a projektů v oblasti výzkumu a vývoje, transfer know-how (například formou dalšího profesního vzdělávání, stáží, aktivní účastí na konferencích a workshopech)
 • Podpora intersektorální mobility, zejména mobility mezi výzkumnými institucemi a soukromým a veřejným sektorem (podpora spolupráce podniků a pracovišť výzkumu a vývoje, např. formou společných workshopů)
 • Na realizaci výše uvedených aktivit je v této výzvě alokováno 310 milionů Kč. Minimální výše celkových nákladů na jeden projektu je 1 milion Kč, maximální 10 milionů Kč.

Prioritní osa 2 Podpora vstupu na trh práce

Podporované aktivity:

Začleňování znevýhodněných osob

 • Motivační a podpůrné aktivity vedoucí k nalezení pracovního místa a k jeho následnému udržení
 • Vzdělávání znevýhodněných osob v kombinaci s dalšími podpůrnými aktivitami (s cílem integrovat a následně udržet tyto osoby na pracovním trhu)
 • Podpora vzniku tréninkových pracovních míst
 • Podpora vzniku a rozvoje sociálního podniku
 • Doplňkově budou podporovány tyto aktivity zaměřené na rozvoj organizace žadatele či partnera:
 • Rozvoj a inovace metod práce s klienty v rámci výše uvedených aktivit
 • Vzdělávání pracovníků v sociálních službách dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • Další profesní vzdělávání pracovníků v sociálních službách
 • Vzdělávání managementu organizace

Podpora souladu pracovního a soukromého života

 • Vzdělávání a podpůrné aktivity pro osoby dlouhodobě pečující o závislého člena rodiny s cílem usnadnit nalezení vhodného pracovního uplatnění (s důrazem na aktivity zaměřené na osoby vracející se z rodičovské dovolené zpět na trh práce a na aktivity zaměřené na rodiče samoživitele)
 • Rozvoj služeb péče o děti do 10 let věku s cílem sladit pracovní a soukromý život jejich rodičů (např. vznik mateřské školky v organizaci, rozvoj služeb mateřských center, rozvoj služeb péče o děti do 3 let věku apod.)
 • Zavádění flexibilních forem organizace práce s cílem podpořit vznik pracovního prostředí vstřícného k rodinám
 • Specifická opatření pro podporu rovných šancí pro ženy a muže na trhu práce

Doplňkově budou podporovány tyto aktivity zaměřené na rozvoj organizace žadatele či partnera:

 • Další profesní vzdělávání pracovníků organizace
 • Vzdělávání managementu organizace

Na aktivity v této prioritní ose bylo vyčleněno 150 milionů Kč. Minimální výše celkových nákladů na jeden projektu je 1 milion Kč, maximální 6 milionů Kč.

Prioritní osa 3 Modernizace počátečního vzdělávání

Podporované aktivity:

Zkvalitňování vzdělávání na středních školách

 • Rozvoj a inovace vzdělávacích programů (propojení vyučovacích předmětů a zavedení projektového vyučování, rozvíjení a ověřování klíčových a přenositelných kompetencí, zavedení kooperativního učení, zkvalitnění vlastního hodnocení školy apod.)
 • Příprava nových nebo inovace stávajících studijních a metodických dokumentů a pomůcek, jako součást nově vytvářeného nebo inovovaného vzdělávacího programu, napomáhající zvýšení kvality vzdělání a odborné přípravy
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků nezbytné pro rozvoj nově vytvářeného nebo inovovaného vzdělávacího programu, včetně zahraničních stáží a studijních cest pedagogických pracovníků za účelem získání informací a know-how pro rozvoj a inovaci vzdělávacího programu
 • Popularizace vědy a technických a řemeslných oborů na SOŠ a SOU a podpora přechodu na VŠ nebo VOŠ zejména technického a přírodovědného směru
 • Rozvoj spolupráce gymnázií, SOŠ, SOU a konzervatoří s podniky, VŠ, VOŠ a institucemi z oblasti výzkumu a vývoje
 • Rozvoj distančních a kombinovaných forem studia

Rozvoj a zkvalitnění studijních programů na VŠ, VOŠ

1. Příprava a zavedení nových studijních programů v prezenční, distanční nebo kombinované formě studia:

 • Příprava studijních programů umožňujících kvalitnější uplatnění absolventů na trhu práce (rozvoj specifických a přenositelných kompetencí podporujících flexibilitu a schopnost adaptace; podpora podnikavosti, kreativity a inovačních přístupů); zahrnuje dokončení přípravy na akreditaci a akreditaci, přípravné práce na studijním programu a následné ověření ve výuce
 • Vzdělávání akademických pracovníků, kteří vykonávají pedagogickou činnost, a pedagogických pracovníků VOŠ nezbytné pro zavedení nového studijního programu
 • Mezinárodní spolupráce VŠ nebo VOŠ na vytvoření nového studijního programu (např. studijní cesty a stáže akademických pracovníků a pedagogických pracovníků VOŠ za účelem získání informací a know-how pro přípravu a zavedení nového studijního programu)
 • Spolupráce s podniky a/nebo s institucemi z oblasti výzkumu a vývoje na vytvoření a zavedení nového studijního programu

2. Rozvoj a inovace studijních programů v prezenční, distanční nebo kombinované formě studia:

 • Inovace koncepce studijních programů umožňující kvalitnější uplatnění absolventů na trhu práce (rozvoj specifických a přenositelných kompetencí podporujících flexibilitu a adaptabilitu absolventů;  podpora podnikavosti, kreativity a inovačních přístupů)
 • Příprava a zavedení nových nebo inovace stávajících studijních a metodických dokumentů a pomůcek napomáhající zvýšení kvality vzdělání
 • Vzdělávání akademických pracovníků, kteří vykonávají pedagogickou činnost, a pedagogických pracovníků VOŠ nezbytné pro rozvoj studijního programu
 • Mezinárodní spolupráce VŠ nebo VOŠ a sdílení příkladů dobré praxe (např. prostřednictvím stáží akademických a pedagogických pracovníků v zahraničí, hostování zahraničních akademických pracovníků a pedagogických pracovníků VOŠ apod.) jako součást inovovaného studijního programu
 • Rozvoj spolupráce s podniky a/nebo s institucemi z oblasti výzkumu a vývoje formou stáží, praxí nebo plnění studijních úkolů (např. diplomové práce) studentů, zpřístupnění specializovaných prostor nebo zařízení pro výuku studentů a zapojení odborníků z praxe do výuky studentů

Podpora žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

1. Začlenění znevýhodněných žáků a studentů (sociálně znevýhodněných, zdravotně znevýhodněných, zdravotně postižených) do vzdělávacích programů škol běžného typu:

 • Individuální podpora znevýhodněných žáků a studentů (tvorba nebo inovace individuálních vzdělávacích plánů, využití disponibilní časové dotace pro individuální profilaci, asistence speciálního pedagoga, psychologa, sociálního pracovníka a jiných specialistů apod.)
 • Pedagogické, psychologické a výchovné poradenství
 • Příprava a zavedení nových nebo inovace stávajících studijních a metodických dokumentů a pomůcek včetně potřebného vzdělávání pedagogických pracovníků
 • Předintegrační opatření realizovaná pomocí specializovaných programů v zařízeních komplexního typu (např. pro žáky se závažnými poruchami chování)

2. Podpora motivačních programů pro žáky a studenty jako prevence předčasného opouštění vzdělávacího systému a pro osoby, které předčasně opustily vzdělávací systém:

 • Individuální podpora jednotlivců zahrnující doplňující vzdělávání nebo doučování
 • Podpora sociální integrace sociálně znevýhodněných žáků
 • Pedagogické, psychologické a výchovné poradenství

3. Podpora individualizace vzdělávání mimořádně nadaných žáků ZŠ a SŠ:

 • Individuální podpora mimořádně nadaných žáků (tvorba nebo inovace individuálních vzdělávacích plánů, využití disponibilní časové dotace pro individuální profilaci, asistence pedagogických specialistů apod.)
 • Pedagogické, psychologické a výchovné poradenství
 • Příprava a zavedení nových nebo inovace stávajících studijních a metodických dokumentů a pomůcek včetně potřebného vzdělávání pedagogických pracovníků

Celkem je na realizaci aktivit alokováno 220 milionů Kč. Minimální výše celkových nákladů na jeden projektu je 1 milion Kč, maximální 8 milionů Kč.

Projektové žádosti se předkládají na oddělení Evropského sociálního fondu odboru fondů EU Magistrátu hl. m. Prahy na adrese Jungmannova 29/35, Praha 1 do 14. července 2009 do 14:00 hodin.