Plzeňský kraj vyhlásil 4. kolo výzvy OP VK

Krajský úřad Plzeňského kraje vyhlašuje 4. kolo výzvy v oblasti Zvyšování kvality ve vzdělávání

Plzeňský kraj vyhlašuje 4. kolo výzvy v oblasti 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, Prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, operační programu konkurence pro vzdělávání.

Cílem prioritní osy je rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí absolventů garantujících uplatnitelnost na trhu práce a zvýšení motivace k dalšímu vzdělávání.

Podporované aktivity:

 • Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích programů ve školácha školských zařízení, podpora aktivit metodických týmů, podpora pracovníků škola školských zařízení zapojených do inovace ŠVP.
 • Implementace nových kurikulárních dokumentů do praxe jednotlivých škol a osvětováa informační podpora kurikulární reformy zaměřená na širší pedagogickou i rodičovskou veřejnost na regionální úrovni.
 • Zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností včetně tvorby modulových výukových programů s důrazem na mezipředmětové vazby, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí.
 • Zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností, které zvyšují kvalitu výuky cizích jazyků (včetně e-learningu).
 • Podpora výuky v cizích jazycích na středních školách.
 • Zlepšování podmínek pro výuku technických oborů, včetně zvyšování motivace žáků kevzdělávání se v těchto oborech.
 • Vytváření podmínek pro dlouhodobé hostování plně kvalifikovaných učitelů cizích jazyků.
 • Zlepšování podmínek pro využívání ICT pro žáky i učitele, a to i mimo vyučování.
 • Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech.
 • Rozvoj partnerství a síťování – partnerství, spolupráce a výměna zkušeností mezi školami a školskými zařízeními navzájem a mezi školami, školskými zařízeními, nestátními neziskovými organizacemi a dalšími aktéry v oblasti vzdělávání.
 • Spolupráce institucí počátečního vzdělávání na regionální úrovni s aktéry na trhu práce (včetně zahraničních) s možností uplatnění inovativních forem spolupráce (např. stáže  studentů/učitelů u zaměstnavatelů).
 • Spolupráce institucí počátečního vzdělávání s místní a regionální státní správoua samosprávou s možností uplatnění inovativních forem spolupráce (např. zapojení škol do komunitního rozvoje).
 • Rozvoj kariérového poradenství ve školách, včetně vyhledávání žáků ohrožených nesprávnou volbou nebo předčasným odchodem ze systému vzdělávání a osvětovéa informační činnosti směřující k žákům zaměřené na racionalizaci volby další vzdělávací cesty.
 • Podpora informačních center ve školách, včetně marketingové podpory.
 • Rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků v počátečním vzdělávání (ZŠ, SŠ).
 • Rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj s důrazem na environmentální oblast včetně realizace praktických (environmentálních) programů.

Celková alokace 4. výzvy: 22.419.182,67 Kč

Datum ukončení výzvy: 31. března 2011 11:00