Plzeňský kraj otevřel první výzvu v rámci OP VK

Krajský úřad Plzeňského kraje vyhlásil 19. června první výzvu v rámci Prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK).

První výzva se vztahuje na tři oblasti podpory Prioritní osy 1 OP VK:

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Na realizaci aktivit v oblasti podpory 1.1 je alokováno 100 milionů Kč. Přičemž minimální výše podpory na jeden projekt bude zřejmě 400.000 Kč, maximální pak 25 milionů Kč.

Podporované aktivity:

 • Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích programů ve školách a školských zařízení, podpora aktivit metodických týmů, podpora pracovníků škol a školských zařízení zapojených do inovace ŠVP.
 • Implementace nových kurikulárních dokumentů do praxe jednotlivých škol a osvětová a informační podpora kurikulární reformy zaměřená na širší pedagogickou i rodičovskou veřejnost na regionální úrovni.
 • Zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností včetně tvorby modulových výukových programů s důrazem na mezipředmětové vazby, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí.
 • Zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností, které zvyšují kvalitu výuky cizích jazyků (včetně e-learningu).
 • Podpora výuky v cizích jazycích na středních školách.
 • Zlepšování podmínek pro výuku technických oborů, včetně zvyšování motivace žáků ke vzdělávání se v těchto oborech.
 • Vytváření podmínek pro dlouhodobé hostování plně kvalifikovaných učitelů cizích jazyků. Zlepšování podmínek pro využívání ICT pro žáky i učitele, a to i mimo vyučování.
 • Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech.
 • Rozvoj partnerství a síťování – partnerství, spolupráce a výměna zkušeností mezi školami a školskými zařízeními navzájem a mezi školami, školskými zařízeními, nestátními neziskovými organizacemi a dalšími aktéry v oblasti vzdělávání.
 • Spolupráce institucí počátečního vzdělávání na regionální úrovni s aktéry na trhu práce (včetně zahraničních) s možností uplatnění inovativních forem spolupráce (např. stáže studentů/učitelů u zaměstnavatelů).
 • Spolupráce institucí počátečního vzdělávání s místní a regionální státní správou a samosprávou s možností uplatnění inovativních forem spolupráce (např. zapojení škol do komunitního rozvoje).
 • Rozvoj kariérového poradenství ve školách, včetně vyhledávání žáků ohrožených nesprávnou volbou nebo předčasným odchodem ze systému vzdělávání a osvětové a informační činnosti směřující k žákům a rodičům zaměřené na racionalizaci volby další vzdělávací cesty.
 • Podpora škol v oblasti evaluace, nabídka evaluačních nástrojů a ověřování klíčových kompetencí žáků za účelem zvyšování kvality vzdělávání:
 • Podpora informačních center ve školách, včetně marketingové podpory.
 • Rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků v počátečním vzdělávání (ZŠ, SŠ).
 • Rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj s důrazem na environmentální oblast včetně realizace praktických (environmentálních) programů.

Oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Na tuto oblast podpory je v první výzvě vyčleněno 40 milionů Kč. Minimální výše podpory na jeden projekt bude zřejmě 400.000 Kč, maximální pak 25 milionů Kč.

Podporované aktivity:

 • Uplatňování a zlepšování organizačních forem a výuky a vyučovacích metod podporujících rovný přístup ke vzdělávání, včetně tvorby individuálních vzdělávacích plánů, využití ICT a elearningových aplikací.
 • Zvyšování kompetence pedagogických pracovníků pro odstraňování bariér bránících rovnému přístupu všech jedinců ke vzdělávání.
 • Rozvoj poradenství, propracování a rozšíření nabídky asistenčních, speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Vybudování „záchytné sítě“ pro osoby ohrožené předčasným odchodem ze systému vzdělávání a těch, co se do systému chtějí navrátit.
 • Včasné zajištění minimální garantované péče o děti se sociokulturním znevýhodněním. Prevence rasismu a xenofobie prostřednictvím podpory multikulturní výchovy a vzdělávání.
 • Vzdělávání cizinců (především jazykové) žijících na území ČR.
 • Podpora neformálního vzdělávání a kompetencí v něm získaných, zdokonalování systému vzdělávání pracovníků NNO a středisek volného času, vytváření vzdělávacích modulů uznatelných jako součást dalšího vzdělávání.

Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Na realizaci aktivit v této oblasti podpory je alokováno 50 milionů Kč. Minimální výše podpory na jeden projekt bude zřejmě 400.000 Kč, maximální pak 25 milionů Kč.

 • Další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení včetně realizace odborných praxí a zahraničních stáží pedagogických pracovníků s důrazem na realizaci kurikulární reformy, na jazykové vzdělávání, využívání ICT ve výuce a environmentální vzdělávání, včetně osvojení si dalších moderních pedagogických metod, souvisejících se systematickým zvyšováním kvality a efektivity vzdělávání.
 • Metodická podpora výuky cizích jazyků, včetně konzultační a poradenské činnosti a tvorby metodických nástrojů a dokumentů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení.
 • Zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení v oblasti řízení a personální politiky.
 • Zvýšení dostupnosti, kvality a atraktivity nabídky dalšího vzdělávání pro pracovníky škol.

Projektové žádosti je možné předkládat od 19. června 2008 do 4. srpna 2008 do 12:00 hodin, a to pouze osobně na Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň.

Více informací poskytnou pracovníci Odboru školství, mládeže a sportu, oddělení řízení OP VK, Mgr.Vilém Wolf, tel. 377 195 240, e-mail: vilém.wolf@plzensky-kraj.cz; Ing. Eva Rojíková, tel. 377 195 455, e-mail: eva.rojikova@plzensky-kraj.cz; Mgr. Pavel Löffelmann, tel.377 195 403, e-mail: pavel.loffelmann@plzensky-kraj.cz.