Nové výzvy v ROP Moravskoslezsko

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko otevřela dvě výzvy v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko (ROP Moravskoslezsko).

Nové výzvy byly vyhlášeny u dvou oblastí podpory – 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury a 1.3 Rozvoj dopravní obslužnosti, Prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko (ROP Moravskoslezsko).

Oblast podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Dílčí oblast podpory 1.1.2 Cyklistické stezky a pěší doprava, bezpečnost na komunikacích

Cílem dílčí oblasti podpory je zvýšení bezpečnosti silničního provozu na komunikacích, zejména cyklistické a pěší dopravy. Specifickým cílem je pak důraz na rozvoj sítě infrastruktury pro cyklisty a pěší.

Podporované aktivity:

  • výstavba cyklostezek (včetně příslušenství), vedených v cyklotrasách, které jsou prioritní z hlediska Koncepce rozvoje cyklistické dopravy na území Moravskoslezského kraje – se zdůvodněním vysoké intenzity silniční dopravy a cyklodopravy
  • výstavba cyklostezek (včetně příslušenství), příp. společné cyklostezky a chodníku – s odůvodněným významem z hlediska využívání cyklodopravy, resp. pěší dopravy v dojížďce/docházce do zaměstnání, za zábavou, s vysokou intenzitou silniční dopravy a cyklodopravy

Na realizaci výše uvedených aktivit je 110 milionů Kč. Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu činí 2 miliony Kč, maximální není stanovena.

Oblast podpory 1.3 Rozvoj dopravní obslužnosti

Dílčí oblast podpory 1.3.2 Pořízení dopravních prostředků veřejné dopravy

Cílem dílčí oblasti podpory je podpora modernizace dopravních prostředků veřejné dopravy, včetně specifického a ekologicky příznivého vozového parku. Specifickým cílem je zmírnit ekologickou zátěž veřejné dopravy na životní prostředí a zajistit větší dostupnost veřejné dopravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

Podporované aktivity:

  • Pořízení nových vozidel a modernizace stávajících železničních vozidel zajišťujících příměstskou a meziměstskou regionální železniční dopravu. Podporována budou pouze vozidla s ekologickým (elektrickým, příp. splňujícím normy pro kolejová vozidla EURO3A (do 31. 12. 2011) a následně EURO3B (od 1. 1. 2012)) pohonem.

Alokace na tuto výzvu je 330 milionů Kč. Minimální velikost celkových způsobilých výdajů projektu činí 10 milionů Kč, maximální není stanovena.

Projektové žádosti lze předkládat pouze osobně na adrese Úřad Regionální rady – odbor implementace programu, Hrabákova 1/1861, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava. Konečný termín pro dílčí oblast podpory 1.1.2 je stanoven na 23. listopadu 2010, 12:00 hodin, u dílčí oblasti podpory 1.3.2 na 25. listopadu 2010, 12:00 hodin.