Nové výzvy v OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) vyhlásilo dvě nové výzvy v oblasti sociálních služeb v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Výzvy byly vyhlášeny pro oblast podpory 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb, Prioritní osy 3 Sociální integrace a rovné příležitost, Operačního program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ)

Podpora vzdělávání a procesů v sociálních službách

Podpora zavádění a realizace procesu plánování dostupnosti sociálních služeb na místní úrovni, tj. na úrovni obce/obcí v kontextu §94 písm. d) zákona o sociálních službách, a střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb.

Celkem je v této výzvě alokováno 90 milionů Kč. Minimální výše podpory na jeden projekt činí 500.000 Kč, maximální 5 milionů.

Podpora vzdělávání v sociálních službách

Podporované aktivity:

a) Vzdělávání v oblasti sociálních služeb

  • Další (odborné) vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních
  • službách
  • Kvalifikační vzdělávání pracovníků v sociálních službách
  • Odborné vzdělávání vedoucích pracovníků sociálních služeb
  • Vzdělávání pečujících osob
  • Profesní (odborné) vzdělávání pracovníků krajských a obecních úřadů

b) Podpora zavádění procesů rozvoje kvality poskytování sociálních služeb

Na realizaci uvedených aktivit je vyčleněno 120 milionů Kč. Minimální výše podpory na jeden projekt činí 500.000 Kč, maximální 10 milionů.

Žádosti je možné předkládat do 17. září 2010 do 12:00 hodin poštou na adresu MPSV, Oddělení 302 implementace ESF a IOP, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, nebo osobně na adresu MPSV, Oddělení 302 implementace ESF a IOP, Detašované pracoviště: Podskalská 1290/19, 128 01 Praha 2.