Nová výzva v ROP Jihozápad

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad otevřela jedenáctou výzvu pro oblast dopravní infrastruktury a cestovního ruchu v rámci Regionálního operačního programu Jihozápad (ROP Jihozápad).

Výzva byla vyhlášena pro oblast podpory 1.1 Modernizace regionální silniční sítě, Prioritní osy 1 Dostupnost center, a oblasti podpory 3.1 A Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu a 3.1 B Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu – Aktivita – Výstavba turistických cest (pouze pěší stezky a hippostezky) včetně doprovodné infrastruktury a značení, Prioritní osy 3 Rozvoj cestovního ruchu, Regionálního operačního programu Jihozápad (ROP Jihozápad).

Oblast podpory 1.1 Modernizace regionální silniční sítě

Podporované aktivity:

 • Rekonstrukce a modernizace, popř. výstavba souvislých úseků silnic II. a III. třídy pro zlepšení dostupnosti center a jejich napojení na nadřazenou silniční síť
 • Rekonstrukce a modernizace, popř. výstavba silnic II. a III. třídy k hraničním přechodům
 • Odstraňování bodových závad na silnicích II. a III. třídy (např. křižovatky, přejezdy, mosty)
 • Výstavba nových silnic II. a III. třídy vyvolaná modernizací nadřazené silniční sítě
 • Výstavba, rekonstrukce nebo modernizace silnic II. a III. třídy pro napojení nových rozvojových ploch
 • Modernizace frekventovaných silnic II., popř. III. třídy v blízkosti sídel za účelem snížení negativních vlivů dopravy na obyvatelstvo (obchvaty apod.)

Na realizaci aktivit je alokováno 850 milionů Kč. Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí 5 milionů Kč. Maximální není stanovena.

Oblast podpory 3.1 A Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu

Podporované aktivity:

 • Výstavba turistických cest (kromě výstavby hippostezek a stezek pro pěší) včetně doprovodné infrastruktury a značení, rekonstrukce turistických cest (pěší stezky, cyklostezky, hipostezky, vodní cesty, přístavy či přístaviště) včetně doprovodné infrastruktury a značení
 • Výstavba a rekonstrukce sportovně-rekreační vybavenosti pro cestovní ruch
 • Výstavba a rekonstrukce kulturní vybavenosti pro cestovní ruch
 • Výstavba, rekonstrukce a modernizace ubytovacích kapacit
 • Výstavba, rekonstrukce a modernizace zařízení pro kongresovou turistiku
 • Výstavba a modernizace zařízení (stavebních objektů včetně vybavení) určených pro lázeňské a další ozdravné pobyty (wellness)
 • Výstavba a modernizace infrastruktury související s lázeňským a wellness provozem
 • Úprava prostranství a pěších zón ve vnitřních územích lázeňských míst

Celkem je na uvedené aktivity vyčleněno 400 milionů Kč. Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí 2 miliony Kč. Maximální není stanovena.

Oblast podpory 3.1 B Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu

Podporované aktivity:

 • Výstavba a rekonstrukce turistických cest (pouze pěší stezky a hipostezky) včetně doprovodné infrastruktury a značení

Na aktivity realizované v této oblasti podpory bylo alokováno 10 milionů Kč. Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí 2 miliony Kč, maximální 10 milionů Kč.

Projektové žádosti se předkládají do 14. května 2010 do 12:00 hodin na příslušný odbor realizace projektu: Územní odbor implementace programu České Budějovice, Oddělení administrace žádostí, Jeronýmova 1750/21, 370 01 České Budějovice; Územní odbor implementace programu Plzeň, Oddělení administrace žádostí, Poděbradova 2842/1, 301 00 Plzeň.