Nová výzva v rámci ROP Severozápad

Regionální rada regionu NUTS II Severozápad otevřela šestou výzvu pro oblast infrastruktury v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad (ROP Severozápad).

Šestá výzva se zaměřuje na oblast podpory 3.1 Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu, Prioritní osy 3 Dostupnost a dopravní obslužnost, Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad (ROP Severozápad).

Cílem této oblasti podpory je modernizace a výstavba dopravní infrastruktury, která by měla vést ke zvýšení dostupnosti regionu NUTS II Severozápad včetně zvýšení dostupnosti jeho dílčích částí a jeho napojení na evropské dopravní sítě.

Podporované aktivity:

  • přípravu projektů a související projektové dokumentace pro projekty zajišťující napojení regionu na síť TEN-T, páteřní regionální komunikaci I/13 a projekty řešící vnitřní propojení regionu včetně regionálních přeshraničních spojení se SRN
  • rekonstrukci, modernizaci a budování komunikací II. a III. třídy zajišťujících napojení center regionu na nadregionální osy sítě TEN-T a regionální osu I/13 včetně odstraňování lokálních „slabých míst“ (mosty, kruhové objezdy, křižovatky, záchytná bezpečností zařízení apod.) na komunikacích napojujících region na síť TEN-T a I/13, zejména obchvatů sídel a aglomerací
  • rekonstrukci, modernizaci a budování komunikací II. a III. třídy včetně odstraňování lokálních „slabých míst“ (mosty, kruhové objezdy, křižovatky, záchytná bezpečností zařízení apod.) zajišťujících efektivní propojení uvnitř regionu, vyšší propustnost státní hranice a vytvářejících základní předpoklady pro efektivní mobilitu obyvatel v celém regionu
  • rozvoj dopravní infrastruktury podmiňující efektivní využití potenciálu labské vodní cesty

Platí, že celkové výdaje jednoho individuálního projektu mohou být maximálně 49.999.999 eur. Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 50 milionů Kč. Z prostředků ERDF je na tuto výzvu alokováno 450 milionů Kč.

Konečný termín pro doručení projektových žádostí je 12. květen 2009, 12:00 hodin. Dle místa realizace projektu se žádosti předkládají osobně na územně příslušném Územním odboru realizace programu (ÚORP) na oddělení administrace projektů (OAP): Ústí nad Labem, Mírové nám. 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem (2. patro budovy PB Centra) nebo Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary (budova C krajského úřadu).