Nová výzva v rámci programu ESPON 2013

V pátek 19. prosince byla vyhlášena třetí výzva pro předkládání projektů v rámci síťového operačního programu ESPON 2013.

Třetí výzva se týká tzv. vyjádření zájmu k vytvoření znalostní podpory systému v rámci Priority 1 Aplikovaný výzkum územního rozvoje, konkurenceschopnosti a soudržnosti: Posouzení evropských územních trendů, perspektiv a dopadů politik Operačního programu ESPON 2013.

O podporu mohou žádat zejména výzkumní pracovníci zaměřující se na územní/regionální rozvoj, rozvoj měst, rozvoj venkova, rozvoj specifických typů regionů, územní spolupráci, územní vládnutí.

Vybraní žadatelé se budou podílet na činnosti vědeckého týmu programu ESPON 2013, jehož úkolem bude řešení a realizace projektů v následujících třech oblastech:

  • Využití půdy
  • Dostupnost
  • Inovace
  • Globalizace

Projektové žádosti se předkládají do 12. února 2009 poštou na adresu ESPON Coordination Unit, CRP HT – BP 144, L-4221 Esch sur Alzette, Luxembourg a elektronicky na adresu info@espon.eu.

Program ESPON (Monitorovací síť pro evropské územní plánování) byl vytvořen na základě snah členských států Evropské unie a Evropské komise rozšířit znalosti a rozsah výzkumu v oblasti územního rozvoje z pohledu evropské perspektivy. ESPON 2013 se zaměřuje na výzkum územních dopadů sektorových politik na oblasti jako zemědělství, doprava nebo výzkum. V rámci programu jsou shromažďovány a porovnávány informace o rozvojových trendech v členských státech EU, Norsku, Lichtenštejnsku, Islandu a Švýcarsku.