Nová výzva v OP ŽP

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) otevřelo novou výzvu pro předkládání projektů v oblasti snižování průmyslového znečištění v rámci Operačního programu Životního prostředí.

22. výzva byla vyhlášena pro oblast podpory 5.1 Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik, Prioritní osu 5 Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik, Operačního programu Životního prostředí (OP ŽP).

Podporované aktivity:

  • rekonstrukce nebo nákup technologií pro omezení průmyslového znečištění (souvislost s BAT a IPPC)
  • rekonstrukce nebo nákup technologií pro monitoring průmyslového znečištění jednotlivých složek životního prostředí (například: vody, ovzduší, půdy) (souvislost s BAT a IPPC)
  • vytvoření BAT center pro jednotlivé kategorie průmyslových činností v návaznosti na zákon č. 76/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  • vytvoření informačních systémů prevence závažných havárií
  • výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem snížení míry rizika a omezování následků závažných havárií (souvislost se zákonem č. 59/2006 Sb.)
  • vytvoření výukových a expertních center REACH a center prevence závažných havárií

Výzva je určena projektům, jejichž náklady budou nižší než 25 milionů eur. Maximální výše dotace na jeden projekt je 200 milionů Kč.

Projektové žádosti se předkládají na regionální pracoviště Státního fondu životního prostředí České republiky do 15. října do 16:00 hodin.