Nová výzva v OP LZZ

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) vyhlásilo novou výzvu pro předkládání projektů v oblasti zaměstnanosti v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ).

Nová výzva byla vyhlášena pro oblast podpory 2.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti, Prioritní osy 2 Aktivní politiky na trhu práce, Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). Cílem této oblasti podpory je prostřednictvím specifických nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti zajistit větší zaměstnatelnost osob nezaměstnaných či ohrožených na trhu práce.

Podporované aktivity:

 • zprostředkování zaměstnání – podpora činností souvisejících s vyhledáváním zaměstnání pro osobu, která se o práci uchází; dále s vyhledáváním zaměstnanců pro zaměstnavatele;
 • poradenské činnosti a poradenské programy – rozvoj a podpora poradenských činností a poradenských programů;
 • bilanční a pracovní diagnostika – podpora souladu mezi schopnostmi, vzdělávacím a pracovním potenciálem individua a reálností uplatnění se na trhu práce;
 • rekvalifikace – rozvoj a podpora při získávání nové kvalifikace a zvyšování, rozšiřování nebo prohlubování dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování nebo obnovování. Za rekvalifikaci se považuje i získání kvalifikace pro pracovní uplatnění fyzické osoby, která dosud žádnou kvalifikaci nezískala;
 • podpora uplatnění na trhu práce prostřednictvím vytváření nových pracovních míst nebo míst vyhrazených pro určitou skupinu osob náležejících k ohroženým skupinám na trhu práce formou příspěvku na úhradu mzdových nákladů;
 • podpora veřejně prospěšných prací a krátkodobých pracovních příležitostí,
 • zajištění odborné praxe;
 • podpora pružných forem zaměstnání jako způsobu vytváření podmínek pro uplatnění žen a mladých lidí na trhu práce;
 • motivační aktivity – pro zvýšení orientace v požadavcích trhu práce, včetně obnovení pracovních návyků;
 • programy prevence dlouhodobé nezaměstnanosti typu První příležitost (do 25-ti let věku) a Nový start (od 25-ti let věku);
 • pracovní rehabilitace – podpora souvislé činnosti zaměřené na získání a udržení vhodného zaměstnání osoby se zdravotním postižením;
 • doprovodné aktivity – příspěvky přímé podpory (např. doprava a stravování účastníků, zdravotní průkazy apod.) a další doprovodné sociální aktivity umožňující začlenění na trh práce v souladu s Metodikou OP LZZ.

Na výše uvedené aktivity je alokováno téměř 1,5 miliardy Kč, přičemž minimální výše podpory na jeden projekt je 10 milionů Kč, maximální není stanovena.

Projektové žádosti je možné předkládat průběžně do vyčerpání finanční alokace na výzvu. Konečný termín je stanoven na 31. prosince 2013, 14:00 hodin. Protože se jedná o průběžnou výzvu, ministerstvo stanovilo dílčí uzávěrky pro příjem projektů: 31. leden 2011, 15. červen 2011, 16. leden 2012, 15. červen 2012, 15. leden 2013, 14. červen 2013, vždy ve 14:00 hod.