Vyhlášena nová výzva v OP LZZ

Ministerstvo vnitra otevřelo novou výzvu pro oblast územní veřejné správy v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ).

Výzva se týká oblasti podpory 4.1 Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy, Prioritní osy 4 Veřejná správa a veřejné služby Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ).

Cílem této oblasti podpory je zlepšit efektivitu vzdělávání, odborné přípravy a rozvoje zaměstnanců, úřadů územních samosprávných celků a politiků. Dalším cílem je zkvalitnění řízení úřadů, zvýšení jejich transparentnosti a snižovat rozdíly mezi jednotlivými regiony v oblasti poskytování veřejných služeb.

Podporované aktivity:

  • aplikace moderních metod zvyšování výkonnosti, kvality, efektivity a transparentnosti územní veřejné správy a veřejných služeb včetně zavádění sledování výkonnosti úřadů územní veřejné správy a analytické činnosti k identifikaci prostorů pro zlepšení a k návrhům řešení v oblasti zvýšení transparentnosti a efektivity řízení rozpočtu a nástrojů na podporu řízení rozpočtového procesu s cílem zvýšit schopnost reakce na dopady ekonomické krize;
  • zefektivnění řízení lidských zdrojů v územní veřejné správě, včetně vzdělávání zaměstnanců úřadů obcí s rozšířenou působností, metodiků a školitelů pro územní veřejnou správu;
  • rozvoj vzdělávacích programů a vzdělávání cílové skupiny;
  • vybudování kapacit a nástrojů pro tvorbu, monitorování a evaluaci politik a strategií v územní veřejné správě;
  • důsledné využívání systému zpětné vazby s uživateli veřejných služeb a služeb veřejné správy, např. analýzy, průzkumy, trendy, jejich dostupnost a kvalita.

Alokace na tuto oblast podpory činí 800 milionů Kč, přičemž minimální výše podpory na jeden projekt je 300.000 Kč, maximální 10 milionů Kč.

Projektové žádosti se předkládají do 2. února 2010 do 14:00 hodin na adresu Ministerstvo vnitra ČR, Odbor strukturálních fondů, Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 – Letná, v případě osobního doručení platí následující adresa: Ministerstvo vnitra ČR, Odbor strukturálních fondů, Sekretariát odboru, Jindřišská 34, 110 00 Praha 1. Příjem žádostí může být ukončen i dříve, a to v případě, když dojde k vyčerpání finančních prostředků vyčleněných na tuto výzvu.