Nová výzva v OP LZZ

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) vyhlásilo novou výzvu pro předkládání projektů v oblasti mezinárodní spolupráce Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ).

Výzva č. 51 byla vyhlášena pro oblast podpory 5.1 Mezinárodní spolupráce, Prioritní osa 5 Mezinárodní spolupráce, Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). Cílem oblasti podpory je zajistit větší mezinárodní spolupráci v oblasti rozvoje lidských zdrojů a zaměstnanosti a to prostřednictvím zvýšení efektivnosti strategií a politik, rozvoje partnerství, paktů a iniciativ.

Podporované aktivity:

Společný vývoj nebo přenos inovací a jejich zavedení v ČR

  • v rámci mezinárodní spolupráce vyvinout nebo do ČR přenést inovativní nástroje k řešení problémů cílových skupin OP LZZ na trhu práce, tyto nástroje otestovat, zhodnotit jejich uplatnitelnost v prostředí ČR a zavést je do praxe na místní, regionální nebo celostátní úrovni;
  • sdílení zkušeností a znalostí mezi projekty s obdobnou tematikou.

Tematické sítě

  • založení a/nebo rozvoj tematické sítě na základě sdílení zkušeností a dovedností se zahraničními partnery;
  • výměna zkušeností a přenos dobré praxe mezi tuzemskou a zahraniční tematickou sítí.

Místní partnerství

  • založení a/nebo rozvoj místního partnerství na základě sdílení zkušeností a dovedností se zahraničními partnery;
  • výměna zkušeností a přenos dobré praxe mezi místními partnerstvími v otázkách týkajících se budování a managementu partnerství, specifických aktivit místních partnerství apod.

Na realizaci aktivit bylo alokováno 270 milionů Kč. Minimální výše podpory na jeden projekt činí 1 milion Kč, maximální 10 milionů Kč.

Projektové žádosti je možné předkládat do 15. ledna 2010 do 12:00 hodin. Adresa pro osobní doručení žádosti je Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor řízení pomoci z ESF, Oddělení řízení a implementace OP LZZ, detašované pracoviště: Kartouzská 4, 150 00 Praha 5, 3. patro. Poštovní adresa je Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor řízení pomoci z ESF, Oddělení řízení a implementace OP LZZ, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2.