Nová výzva Ministerstva vnitra v rámci OP LZZ

Ministerstvo vnitra České republiky otevřelo 41. výzvu v Prioritní ose 4 Veřejná správa a veřejné služby Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ).

Výzva se konkrétně zaměřuje na oblast podpory 4.1 Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy Prioritní osy 4 Veřejná správa a veřejné služby Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ).

Cílem této oblasti podpory je zvýšení kvality řízení a managementu správních úřadů, zvýšení jejich transparentnosti a otevřenosti, zefektivnění vzdělávání, odborné přípravy a osobního rozvoje zaměstnanců těchto úřadů. Dále by měla realizace projektů v této oblasti podpory přispět ke zmírnění regionálních rozdílů v poskytování veřejných služeb a zajištění jejich adekvátní dostupnosti.

Podporované aktivity:

  • podpora aplikace nástrojů zvyšování kvality a efektivity veřejné správy;
  • zkvalitnění systému metodické pomoci v rámci celé veřejné správy, zejména však ve vazbě na územní veřejnou správu a její specifické potřeby;
  • rozšiřování moderních ICT a aplikací eGovernmentu ve veřejné správě;
  • důsledné využívání systému zpětné vazby s uživateli veřejných služeb a služeb veřejné správy, např. analýzy, průzkumy, trendy, jejich dostupnost a kvalita;
  • vytvoření a zprovoznění informačního systému o veřejných službách, službách veřejné správy a dalších aspektech veřejné správy, který bude provozován jako nadstavba na stávajících informačních systémech veřejné správy.
  • proškolení zaměstnanců veřejné správy související se zprovozněním informačního systému o veřejných službách, službách veřejné správy a dalších aspektech veřejné správy, který bude provozován jako nadstavba stávajících informačních systémů veřejné správy.

Celkem je na realizaci uvedených aktivit v této výzvě alokováno 300 milionů Kč, přičemž minimální objem finančních prostředků na jeden projekt činí 2 miliony Kč.

O podporu mohou žádat pouze odbory evropské koordinace a mezinárodních styků České správy sociálního zabezpečení v celé České republice.

Projektové žádosti je možné předkládat do 15. prosince 2009 na adresu Ministerstvo vnitra České republiky, Nad Štolou 3, poštovní schránka 21, 170 34 Praha 7 – Letná. Adresa pro osobní doručení je Odbor strukturálních fondů, Ministerstvo vnitra, Jindřišská 34, Praha 1. Více informací k výzvě poskytne Ing. Aleš Holeček, tel.: 974 818 492, e-mail: aholecek@mvcr.cz.