MZE otevřelo 6. výzvu v Programu rozvoje venkova

Ministerstvo zemědělství zahájilo příjem žádostí o podporu v rámci tří prioritních os Programu rozvoje venkova.

Šestá výzva se vztahuje na čtyři podopatření a opatření Prioritní osy 1 Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví, dvě opatření Prioritní osy 3 Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova a jedno opatření Prioritní osy 4 Leader.

Prioritní osa 1 Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví

Opatření I.1.1 Modernizace zemědělských podniků

Podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků

Cílem tohoto podopatření je podpora investic do zemědělských staveb a technologií, využívání a zpracování biomasy pro vlastní potřebu.

Podporované aktivity:

 • a) stavby a technologie pro živočišnou výrobu (chov ovcí, prasat, skotu, koz, koní a drůbeže)
 • b) stavby a technologie pro rostlinnou výrobu

Minimální výše dotace na jeden projekt v rámci tohoto podopatření činí 100.000 Kč, maximální pak 30 milionů Kč.

Podopatření I.1.1.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v zemědělství

Toto podopatření se zaměřuje na podporu rozvoje inovací v oblasti využití bioplynu pro účely vlastní zemědělské výroby. Projekty by měly být realizovány formou spolupráce mezi žadatelem – zemědělským podnikatelem a subjekty, které se podílejí na výzkumu a vývoji.

Výše dotace na jeden projekt je minimálně 100.000 Kč, maximálně 30 milionů Kč.

I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců

V rámci tohoto opatření jsou podporovány investice do zemědělské výroby. Finanční prostředky jsou určeny mladým začínajícím zemědělským podnikatelům, konkrétně na zahájení a rozvoj podnikatelské činnosti a realizaci podnikatelského plánu.

Výše dotace činí cca 1.100.000 Kč, max. však 40 000 EUR dle kurzu, stanoveného v souladu s čl. 7 nařízení Komise (ES) č. 1913/2006, tj. celková výše přiznané dotace (max. 40 000 EUR) bude přepočtena kurzem ECB (Evropské centrální banky) k 1. lednu roku, kdy bude schválena Žádost o proplacení výdajů projektu.

I.3.4 Využívání poradenských služeb

Podporované aktivity:

 • finanční podpora pro zemědělce ke krytí nákladů při využívání služeb zemědělského poradenského systému, který bude zemědělcům poskytovat poradenské služby k hospodaření a dodržování zásad společné zemědělské politiky, zejména cross-compliance a správné zemědělské praxe, nejméně v rozsahu povinných norem Společenství v oblasti životního prostředí, ochrany přírody a krajiny a norem bezpečnosti práce. Finanční podpora bude dále sloužit k podpoře šetrného způsobu hospodaření v souvislosti např. s agro-environmentálními opatřeními,
 • finanční podpora vlastníkům lesa a nájemcům lesa pro poradenství v okruzích platné legislativy. Finanční podpora bude dále sloužit k podpoře šetrného způsobu hospodaření v lesích v souvislosti např. s lesnicko-environmentálními opatřeními.

Dotace za provedené poradenské služby bude poskytována ve výši maximálně 60 – 80 % způsobilých výdajů. Žadatel může žádat o výši 80% dotace. Ministerstvo zemědělství si vyhrazuje právo po vyhodnocení jednotlivého kola příjmu žádostí výši dotace snížit až na 60%. Konečná výše dotace bude stanovena na základě počtu žadatelů resp. jejich finančních požadavků. Způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou omezeny na maximálně 1500 EUR (cca. 40 tis. Kč) dle kurzu stanoveného v souladu s čl. 7 nařízení Komise (ES) 1913/2006, tj. celková výše přiznané dotace (max. 80 % z 1500 EUR) bude přepočtena kurzem ECB (Evropské centrální banky) k 1. lednu roku, kdy bude schválena Žádost o proplacení výdajů projektu.

Prioritní osa 3 Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova

III.1.1 Diverzifikace činnosti nezemědělské povahy

Cílem opatření je posílit ekonomický potenciál a zajistit podmínky pro kvalitní život místních obyvatel a stabilitu venkovského prostoru při podpoře zaměstnanosti.

Podporované aktivity:

 • a) diverzifikace činností nezemědělské povahy
 • b) výstavba a modernizace bioplynové stanice
 • c) výstavba a modernizace kotelen a výtopen na biomasu včetně kombinované výroby tepla a elektřiny
 • d) výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv

Minimální způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 50 000,- Kč na projekt. Maximální pak činí v záměrech a), c) a d) 15 milionů Kč na projekt a v záměru b) 75 milionů Kč na projekt.

III.1.2 Podpora zakládání podniků

Opatření se zaměřuje na vytváření nových pracovních míst a rozvoj hospodářské struktury nezemědělských aktivit.

Podporované aktivity:

 • a) zakládání a rozvoj mikropodniku
 • b) výstavba a modernizace bioplynové stanice
 • c) výstavba a modernizace kotelen a výtopen na biomasu včetně kombinované výroby tepla a elektřiny
 • d) výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv

Minimální způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 50 000,- Kč na projekt. Maximální pak činí v záměrech a), c) a d) 10 milionů Kč na projekt a v záměru b) 75 milionů Kč na projekt.

Prioritní osa 4 Leader

IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie

Podpora se vztahuje na projekty, které jsou v souladu se schváleným Strategickým plánem Leader (SPL) a Pravidly pro žadatele opatření IV.1.2. vybírány místními akčními skupinami (MAS) schválenými pro realizaci SPL. Maximální výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, jednoho projektu činí 2 miliony Kč.

Projektové žádosti se předkládají na pracoviště Státního zemědělského a intervenčního fondu do 2. března 2009.