MŠMT vyhlásilo veřejnou zakázku v rámci OP VaVpI

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlásilo veřejnou zakázku malého rozsahu pro podání nabídky na vypracování studie týkající se posouzení vlivu realizace Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) na životní prostředí a veřejné zdraví.

Veřejná zakázka se týká posouzení vlivů provádění Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace na životní prostředí (ŽP) a veřejné zdraví (VZ), přičemž by měl být kladen důraz na posouzení dopadů realizace aktivit v rámci OP VaVpI na udržitelný rozvoj v souladu s Lisabonskou strategií a cíli politiky soudržnosti. Výsledkem této analýzy by měla být odborná studie, která poslouží Ministerstvu životního prostředí ČR jako podklad pro vydání stanoviska k tomuto operačnímu programu. Posouzení vlivů OP VaVpI na životní prostředí a veřejné zdraví je podmínkou pro schválení tohoto programu vládou České republiky.

Posuzovatel dopadů provádění OP VaVpI by ve své odborné studii měl reagovat na následující otázky a problémy:

 • vymezení obsahu a cílů OP VaVpI a jeho vztah k dalším strategickým dokumentům
 • informace o stavu ŽP v ČR v době zpracování vyhodnocení a pravděpodobný vývoj stavu ŽP v případě, že by nebyl implementován OP VaVpI
 • charakteristiky ŽP oblastí, které by mohly být provedením OP VaVpI významně zasaženy (oblasti identifikuje posuzovatel na základě vyjádření OOP, dotčených správních úřadů, dotčených územních samosprávných celků, popř. veřejnosti)
 • všechny pro OP VaVpI významné současné problémy ŽP, zejména oblastí se zvláštním významem pro ŽP (např. oblasti vyžadující ochranu podle zvl. předpisů – NATURA 2000 apod.)
 • cíle ochrany ŽP – mezinárodní, EU, ČR, se vztahem k OP VaVpI a jak byly vzaty v úvahu při přípravě operačního programu
 • výčet / popis závažných vlivů OP VaVpI na ŽP, včetně vlivů sekundárních, synergických, kumulativních, krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých, trvalých a přechodných, pozitivních a negativních.
 • opatření OP VaVpI pro zohlednění, tj. předcházení, snížení nebo kompenzaci všech negativních vlivů provedení OP VaVpI na ŽP
 • popis použité metody posuzování OP VaVpI (včetně případných problémů)
 • stanovení ukazatelů pro sledování vlivu provádění OP VaVpI na ŽP
 • popis opatření OP VaVpI pro potlačování negativních vlivů provádění OP VaVpI na ŽP, tj. k jejich eliminaci, minimalizaci a kompenzaci.
 • stanovení kritérií pro výběr projektů
 • vlivy provádění OP VaVpI na veřejné zdraví (VZ)
 • netechnické (tj. srozumitelné i neodborníkům) shrnutí všech výše uvedených údajů
 • souhrnné vypořádání všech vyjádření k OP VaVpI (z hlediska ŽP a VZ)
 • návrh stanoviska (MŽP) k OP VaVpI a závěry a doporučení pro provádění OP VaVpI

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce je dostupná na internetových stránkách MŠMT, nebo je možné si ji vyzvednout na sekretariátu odboru 45 u paní Papežové, budova B MŠMT, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1.

Zahájení realizace veřejné zakázky se předpokládá ještě v letošním roce. Doba realizace by neměla překročit tři měsíce. Součástí nabídky by měla být také nabídka finanční, která nesmí překročit částku 1,5 milionů korun bez DPH.

Projektové nabídky je nutné předložit do 12. března 2008 do 12:00 hodin osobně nebo poštou do podatelny MŠMT. Na obálce ale musí být uvedena následující adresa: Minsiterstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ing. Jan Vitula, vrchní ředitel sekce řízení OP EU–4, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1.