MŠMT vyhlásilo novou výzvu v rámci OP VaVpI

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) otevřelo novou výzvu v oblasti výzkumu na vysokých školách v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI).

Nová výzva se týká Prioritní osy 4 Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkum Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI).

Cílem výzvy je „podpořit stabilizaci a rozvoj kvalitní infrastruktury vysokých škol s cílem zkvalitnění a navýšení kapacity terciární vzdělávání a vytvoření podmínek pro zlepšení kvality vzdělávání s vazbou na výzkumně vývojové a inovační aktivity“.

Podporované aktivity:

  • a) Investice do moderní infrastruktury (investice do stávajících budov, odůvodněná nová výstavba, resp. odůvodněné rozšiřování prostor) spojené s výzkumem s přímým dopadem na nárůst a zvýšení kvality lidských zdrojů pro VaV aktivity a lepší připravenost absolventů pro praxi (např. laboratorní a experimentální provozy, učebny, kanceláře pro vysokoškolské zaměstnance a studenty doktorských a magisterských studijních programů).
  • b) Investice do materiálního a technického zabezpečení výzkumně zaměřených vysokých škol (tj. škol s akreditovanými doktorskými studijními programy), resp. jejich součástí, ve vazbě na zajištění provozu moderní infrastruktury za účelem propojování výuky, výzkumu a inovací (např. vybavení učeben a laboratoří pomůckami a laboratorním a výukovým zařízením, včetně vybavení standardní výpočetní technikou apod.).
  • c) Modernizace a rozšíření informační infrastruktury vysokých škol nezbytné pro výzkum a vzdělávání (např. zavedení nových informačních technologií, modernizace a rozšíření knihoven, zajištění informačních zdrojů včetně jejich nákupu, nákup odborné literatury a databázových licencí, síťování knihoven a informačních center a vzájemné propojování informačních systémů apod.).
  • d) Další aktivity směřující k naplnění operačních cílů oblasti podpory.

Aktivity b) až d) jsou pouze doplňkové, a to v návaznosti na stěžejní aktivity dle bodu a).

Celkem je na realizaci výše uvedených aktivit alokováno 10 miliard Kč.

Projektové žádosti se předkládají od 15. září 2009 do 31. prosince 2010 na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy CORSO IIa Křižíkova 34/148 Praha 8 – Karlín 186 00.