MŠMT vyhlásilo nové výzvy v rámci OP Výzkum a vývoj pro inovace

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy otevřelo tři nové výzvy pro Prioritní osu 5 Technická pomoc Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

Nová výzvy se týkají tří oblastí podpory Prioritní osy 5 Technická pomoc Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI). OP VaVpI se zaměřuje na posilování výzkumného, vývojového a inovačního potenciálu České republiky za účelem zajištění růstu, konkurenceschopnosti a vytváření nových, především vysoce kvalifikovaných, pracovních míst v jednotlivých regionech.

Oblast podpory 5.1 Administrace OP VaVpI

Cílem této oblasti podpory je zajištění dostatečné administrativní kapacity subjektů implementační struktury, efektivního řízení, kontroly, monitorování a hodnocení Operačního programu VaVpI.

Podporované aktivity:

 • tvorba a aktualizace programových i jiných dokumentů;
 • zajištění platů zaměstnanců na úrovni MŠMT zajišťujících implementaci prostředků v rámci OP VaVpI (např. příprava, hodnocení, monitorování, administrace OP VaVpI);
 • platby externím pracovníkům pro přípravu, hodnocení, monitorování OP VaVpI (školení hodnotitelů, odměny, zasedání výběrových komisí);
 • zasedání Monitorovacího výboru;
 • činnost pracovních skupin ŘO VaVpI;
 • zabezpečení monitorovacího informačního systému OP VaVpI;
 • podpora zajišťující koordinaci a synergií v rámci OP VaVpI (mezinárodní benchmarking);
 • evaluační aktivity včetně projektů;
 • zajištění výpočetní techniky spojené s OP VaVpI;
 • externí služby – překlady, tlumočení, asistentské práce, technická podpora;
 • vzdělávací pracovníků implementační struktury (jazykové, odborné kurzy, školení) ;
 • podpora auditu, finanční kontroly a kontroly prováděné na místě;
 • technické zajištění implementace OP VaVpI.

Oblast podpory 5.2 Informovanost a publicita OP VaVpI

Tato oblast podpory se zaměřuje na zajištění informační kampaně o OP VaVpI se zaměřením na příjemce a cílové skupiny.

Podporované aktivity:

 • propagace, publicita (inzerce, internetové prezentace, propagační kampaně, komunikační kampaně a další akce, propagační předměty a tiskopisy)
 • zpracování informačních analýz externími pracovníky
 • zajištění komunikační techniky spojené s OP VaVpI
 • podpora realizace Komunikační plán OP VaVpI
 • tvorba metodických postupů v publicitě OP VaVpI

Oblast podpory 5.3 Absorpční kapacita OP VaVpI

Oblast podpory 5.3 se zaměřuje na zvýšení absorpční kapacity subjektů pro získávání prostředků OP VaVpI v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Podporované aktivity:

 • podpora a propojení informačních systémů
 • workshopy, semináře, konference
 • pomoc při tvorbě a přípravě projektů
 • poskytování poradenských, informačních služeb pro ŘO a další subjekty
 • zpracování studií, metodik, analýz na zvýšení absorpční aktivity
 • zajištění sledování a vyhodnocování absorpční kapacity

O podporu ve všech oblastech podpory může žádat pouze Odbor technické pomoci MŠMT. Projektové žádosti lze předkládat průběžně na adresu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Odbor CERA O 46, Karmelitská 17, 118 12 Praha 1 od 18. června až do konce programového období, nebo do vyčerpání finanční alokace či do ukončení výzvy rozhodnutím ředitele Odboru řízení OP VaVpI.

Více informací poskytuje Ing. Helena Viktorie Barbořáková, tel: 234 785 112, e-mail: helena.barborakova@msmt.cz.