MŠMT vyhlásilo dvě výzvy v OP VaVpI

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy otevřelo nové výzvy v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI).

a)    Výzvy byly vyhlášeny v oblasti podpory 3.2 Propagace a informovanost o výsledcích výzkumu a vývoje (VaV) – 1.3 Popularizace, propagace a medializace vědy a techniky a 2.3 Informační infrastruktury pro VaV – Prioritní osy 3 Komercializace a popularizace VaV Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI).

Číslo výzvy 1.3 Popularizace, propagace a medializace vědy a techniky

Podporované aktivity:

  • a) Investice do infrastruktury (investice do stávajících budov, rekonstrukce, odůvodněná nová výstavba) spojené s vytvořením a rozvojem center popularizace.
  • b) Investice do materiálního a technického zabezpečení (přístroje a zařízení, expozice, pomůcky, exponáty a další prvky, spojené s vytvořením center popularizace).
  • c) Investice do nehmotného zabezpečení (internetové portály, software, databáze, licence, know-how atd.).
  • d) Další aktivity směřující k zabezpečení center popularizace a služeb spojených jejích pořizováním.

Platí, že aktivity uvedené výše pod písm. c) a d) jsou možné pouze jako doplňkové, v návaznosti na stěžejní aktivity dle bodu a) a b) či jejich kombinaci.

Celkem jsou na realizaci aktivit v této výzvě vyčleněny 2,2 miliardy Kč. Minimální výše způsobilých výdajů na jeden projekt je 30 milionů Kč. Maximální výše způsobilých výdajů na jeden projekt týkající se Návštěvnického centra činí 150 milionů Kč, na jeden projekt Science learning centra 600 milionů Kč. Celkové náklady projektu nesmí překročit 1,1 miliardy Kč.

Číslo výzvy 2.3 Informační infrastruktury pro VaV

Podporované aktivity:

  • a) Investice do infrastruktury (investice do stávajících budov, úpravy, rekonstrukce a případně náležitě zdůvodněná rozšíření) spojené s budováním informačních infrastruktur pro VaV.
  • b) Investice do materiálního a technického zabezpečení informačních infrastruktur pro VaV (nákup přístrojového a informačního vybavení – stroje, zařízení, technologie, hardware, sítě atd. včetně jejich instalace a zkušebního provozu).
  • c) Investice do nehmotného zabezpečení informačních infrastruktur pro VaV (software, databáze, licence, know-how, atd.).
  • d) Další aktivity směřující k zabezpečení informačních infrastruktur a služeb spojených s jejich pořizováním.

Platí, že aktivity uvedené výše pod písm. c) – d) nejsou podporované samostatně, musí být přidruženy k aktivitám a), b) či jejich kombinaci.

Celková alokace na tuto výzvu je 800 milionů Kč. Minimální výše způsobilých výdajů na realizaci jednoho projektu činí 50 milionů Kč, maximální 600 milionů Kč. Celkové náklady projektu nesmí překročit 1,1 miliardy Kč.

Registrační žádosti budou přijímány v případě výzvy 1.3 od 1. května do 30. června 2010, u výzvy 2.3 lze žádosti předkládat od 1. března do 29. dubna 2010 na adrese Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, CORSO IIa, Křižíkova 34/148, Praha 8 – Karlín 186 00.