MPSV vyhlásilo další výzvu v rámci OP LZZ

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) otevřelo třicátou výzvu na podporu sociální integrace a sociálních služeb v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ).

V rámci třicáté výzvy se předkládají globální granty, které svým zaměřením odpovídají podporovaným aktivitám oblasti podpory 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb Prioritní osy 3 Sociální integrace a rovné příležitosti Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ).

Tato oblasti podpory se zaměřuje na začleňování sociálně vyloučených osob a osob sociálním vyloučením ohrožených do společnosti a zároveň na odstraňování bariér v jejich přístupu k zaměstnání.

Cílem globálního grantu je podpora vzniku a rozvoje nových podnikatelských aktivit zaměřených na sociální podnikání, které umožní sociálně vyloučeným osobám a osobám ohroženým sociálním vyloučením vstup na trh práce a do podnikatelského prostředí a současně jejich začlenění do společnosti. V rámci poskytnuté podpory je možné také provázání potřeb neinvestičního charakteru s investičními potřebami.

Podporované aktivity:

  • nové podnikatelské aktivity, jejichž cílem je zaměstnání osob ze znevýhodněných cílových skupin za předpokladu, že v rámci projektu bude zaměstnáno alespoň 30% osob (zaměstnanců) z těchto cílových skupin
  • nové podnikatelské aktivity osob samostatně výdělečně činných (bez zaměstnanců), které jsou zároveň sociálně znevýhodněnou skupinou;
  • nové podnikatelské aktivity směřující k zajištění/podpoře veřejných služeb v rámci regionu, u kterých je minimálně 75% uživatelů veřejné služby tvořeno cílovou skupinou znevýhodněných osob.

Na realizaci těchto aktivit bylo vyčleněno téměř 249 milionů korun. Minimální přípustná výše finanční podpory na jeden projekt činí 100.000 Kč, maximální pak necelých 5 milionů korun.

Projektové žádosti lze předkládat osobně na adresu Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování MPSV ČR, Odd. implementace ESF a IOP, Detašované pracoviště: Podskalská 1290/19, 128 01 Praha 2, nebo poštou na adresu Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování MPSV ČR, Odd. implementace ESF a IOP, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 od 2. března 2009 do 30. listopadu 2012 do 12:00 hodin.