MPSV otevřelo výzvu v oblasti rovných příležitostí mužů a žen

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) vyhlásilo novou výzvu pro předkládání grantových projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ).

Nová výzva byla vyhlášena pro oblast podpory 3.4 Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného života, Prioritní osa 3 Sociální integrace a rovné příležitosti, Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). Cílem této výzvy je prosadit taková opatření, která by zajistila dodržování principu rovných příležitostí mezi muži a ženami na pracovním trhu a vytvořila podmínky pro rovnováhu rodinného a pracovního života.

Podporované aktivity:

A) Služby péče o děti

Personální zajištění a provoz finančně a územně dostupných služeb péče o děti předškolního a mladšího školního věku na základě stávající legislativy:

  • vázaná živnost „péče o dítě do tří let věku v denním režimu“ dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
  • volná živnost „mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti“ dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání volná živnost „poskytování služeb pro rodinu a domácnost“, včetně příležitostného krátkodobého hlídání dětí do tří let věku, dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
  • předškolní zařízení pro děti ve věku od tří do šesti let, včetně podnikových školek, dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Platí, že neregistrované služby budou podporovány pouze jako doprovodné opatření a ne jako samostatná činnost.

B) Trh práce

  • Motivace zaměstnavatelů v uplatňování rovných příležitostí žen a mužů a slaďování pracovního a rodinného života.
  • Tvorba a realizace komplexních programů na podporu zaměstnanosti nebo zahájení samostatné výdělečné činnosti s využitím inovativních metod, zapojením doprovodných opatřeních a poradenských služeb.

C) Místní partnerství

Místní partnerství bude zaměřeno na prosazování rovných příležitostí žen a mužů a slaďování pracovního a rodinného života na místní a regionální úrovni. Cílem místního partnerství musí být zlepšování kvality života v rámci konkrétní lokality prostřednictvím řešení specifických problémů tohoto území, zlepšení koordinace politik a jejich přizpůsobení místním podmínkám, příp. větší zapojení občanů a firem do plánování a realizace lokálních projektů.

Celkem je na realizaci výše uvedených aktivit alokováno 250 milionů Kč. Minimální výše podpory na jeden projekt činí 1 milion Kč, maximální 8 milionů Kč.

Projektové žádosti se přijímají do 31. března 2010 do 14:00 hodin poštou na adrese Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Odbor implementace programů ESF, Oddělení řízení projektů, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2; adresa pro osobní doručení je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Odbor implementace programů ESF, detašované pracoviště Kartouzská 200/4, 150 00 Praha 5.