MPSV otevřelo první výzvu v oblasti sociální integrace

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo novou výzvu pro předkládání grantových projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ).

První výzva se vztahuje na oblast podpory 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb Prioritní osy 3 Sociální integrace a rovné příležitosti Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ).

Cílem této oblasti podpory je začlenit sociálně vyloučené osoby a osoby sociálním vyloučením ohrožené do společnosti, odstraňovat bariéry v jejich přístupu ke vzdělávání a k zaměstnání, a to prostřednictvím zajištění a zvyšování dostupnosti, kvality a kontroly služeb.

Podporované aktivity:

A. Podpora poskytování vybraných sociálních služeb poskytovaných na základě oprávnění k poskytování sociálních služeb, které vzniká rozhodnutím o registraci v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

 • služby sociální prevence a odborné sociální poradenství pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění,
 • služby sociální prevence a odborné sociální poradenství poskytované obětem trestné činnosti, obětem domácího násilí, obětem obchodu s lidmi, osobám komerčně zneužívaným,
 • služby sociální prevence a odborné sociální poradenství pro osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a osoby opouštějící zařízení pro výkon trestu odnětí svobody,
 • služby následné péče poskytované osobám závislým na návykových látkách, které absolvovaly ústavní léčbu ve zdravotnickém zařízení, absolvovaly ambulantní léčbu nebo se jí podrobují, nebo osobám, které abstinují.

B. Podpora dalších činností a aktivit umožňující prevenci sociálního vyloučení nebo přímou pomoc cílovým skupinám s důrazem především na:

 • programy prevence sociálně patologických jevů včetně prevence kriminality,
 • programy získávání základních sociálních a profesních dovedností,
 • programy pro osoby opouštějící ústavní zařízení,
 • programy pro osoby opouštějící zařízení pro výkon trestu odnětí svobody,
 • programy pro osoby ve výkonu trestu s cílem přípravy jejich návratu do společnosti a na trh práce,
 • programy sekundární a terciární prevence pro osoby ohrožené závislostmi (včetně patologického hráčství) nebo závislé na návykových látkách,
 • programy sekundární a terciární prevence pro osoby s chronickým duševním onemocněním,
 • programy finanční gramotnosti a prevence pro osoby ohrožené předlužeností (včetně poradenství),
 • probační programy, kterým byla udělena řádná akreditace a jsou zapsány v seznamu vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR ve smyslu § 17 zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže),
 • programy pro osoby pečující o osobu blízkou (v rámci těchto programů nebudou podporovány služby sociální péče a vzdělávací programy, které jsou součástí výzvy Podpora vzdělávání a procesů v sociálních službách).

Na realizaci výše uvedených aktivit bylo vyčleněno 129 milionů Kč. Minimální výše podpory na jeden projekt je1 milion Kč, maximální 10 milionů Kč.

Projektové žádosti je možné předkládat do 31. srpna 2009 do 12:00 hodin poštou na adresu Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, nebo osobně na adresu Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování, Detašované pracoviště: Podskalská 1290/19, 128 01 Praha 2.