MPSV otevřelo novou výzvu v rámci OP LZZ

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) otevřelo 37. výzvu na podporu sociální adaptability zaměstnanců restrukturalizovaných podniků v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ).

V rámci této výzvy se předkládají projektové žádosti, které svým zaměřením odpovídají podporovaným aktivitám oblasti podpory 1.2 Zvýšení adaptability zaměstnanců restrukturalizovaných podniků Prioritní osy 1 Adaptabilita Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ).

Cílem této oblasti podpory je zvýšit adaptabilitu zaměstnanců, kteří jsou ohroženi nezaměstnaností, a zaměstnavatelů restrukturalizovaných podniků prostřednictvím zajištění požadované kvalifikační struktury zaměstnanců, přípravy na nová pracovní místa, poradenství, atd.

Podporované aktivity:

  • další profesní vzdělávání zaměstnanců zaměřené zejména na prohloubení, rozšíření, zvýšení, obnovení nebo udržení kvalifikace pro další uplatnění na trhu práce, včetně získání a prohlubování klíčových dovedností, které zvyšují zaměstnatelnost na trhu práce (informační technologie, jazyková příprava, komunikační dovednosti apod.)
  • aplikování moderních forem vzdělávání zaměstnanců dle specifických potřeb zaměstnavatelů včetně přípravy na nové pracovní uplatnění na trhu práce pro konkrétní pracovní pozici
  • pracovně-profesní poradenství k zaměstnání směřující k uplatnění se na trhu práce
  • poskytování mzdových příspěvků zaměstnavatelům, kteří zaměstnají propuštěné znevýhodněné zaměstnance
  • uplatňování pružných forem organizace práce při získání dalšího pracovního uplatnění
  • podpora zahájení podnikatelské činnosti přípravou nových podnikatelů (poradenství, rekvalifikace, odborná praxe – podnikatelské inkubátory

Na realizaci těchto aktivit bylo alokováno téměř 700 milionů korun. Minimální přípustná výše finanční podpory na jeden projekt činí 10 milionů korun, maximální výše není stanovena. O podporu mohou žádat pouze úřady práce kromě Úřadu práce hl. m. Prahy.

Projektové žádosti lze předkládat osobně na adresu Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor implementace programů ESF, Karlovo náměstí 1, 128 01 Praha 2, nebo poštou na adresu Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor implementace programů ESF, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 od 3. března 2009 do 20. prosince 2011 do 12:00 hodin.