MPSV otevřelo novou výzvu pro oblast zaměstnanosti

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) vyhlásilo novou výzvu pro předkládání grantových projektů v oblasti adaptability zaměstnanců v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ).

Výzva se vztahuje na oblast podpory 1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků, Prioritní osy 1 Adaptabilita Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). Konkrétně se jedná o globální grant Zvýšení adaptability zaměstnanců podniků v profesních oborových a odvětvových sdruženích.

Cílem oblasti podpory je zajistit vyšší adaptabilitu zaměstnanců podniků v profesních oborových a odvětvových sdruženích, a to prostřednictvím dalšího vzdělávání zaměstnanců.

Podporované aktivity:

  • další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli:
  • odborné vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů zaměřené zejména na prohloubení, rozšíření, zvýšení, obnovení nebo udržení kvalifikace;
  • klíčové (obecné) dovednosti, které zvyšují udržitelnost zaměstnání a zaměstnatelnost na trhu práce (informační technologie, komunikační dovednosti, jazyková příprava apod.);
  • tvorba podnikových vzdělávacích programů pro zaměstnance včetně přípravy podnikových lektorů a instruktorů;
  • aplikování všech forem vzdělávání zaměstnanců dle specifických potřeb zaměstnavatelů včetně přípravy na konkrétní náplň práce pro konkrétní pracovní pozici;
  • poskytování podpůrných služeb k usnadnění přístupu a dokončení aktivit dalšího profesního vzdělávání a poradenství k vyhledávání pracovní pozice;
  • podpora udržitelnosti pracovních míst prostřednictvím podnikových rozvojových programů;
  • podpora systémů rozvoje a řízení lidských zdrojů v podnicích vedoucí k motivaci a aktivizaci zaměstnanců a zaměstnavatelů a k podpoře dalšího podnikového vzdělávání, včetně poskytování podpory a poradenství;
  • uplatňování pružných forem organizace práce.

Na realizaci aktivit bylo v této výzvě alokováno 700 milionů Kč. Minimální výše podpory na jeden projekt činí 8 milionů Kč, maximální 80 milionů Kč.

Projektové žádosti je možné předkládat do vyčerpání finančních prostředků určených pro tuto výzvu, nejdéle ale do 15. března 2010 do 12:00 hodin. Adresa pro osobní doručení žádosti je Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor řízení pomoci z ESF, Oddělení realizace OP LZZ – Adaptabilita, detašované pracoviště: Kartouzská 4, 150 00 Praha 5, 3. patro. Poštovní adresa je Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor řízení pomoci z ESF, Oddělení realizace OP LZZ – Adaptabilita, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2.