MPO vyhlásilo veřejnou zakázku pro e-Account OPPI

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyhlásilo veřejnou zakázku malého rozsahu na vyhodnocení aplikace e-Account Operačního programu podnikání a inovace (OPPI).

Veřejná zakázka byla vyhlášena na vypracování projektu „Vyhodnocení internetové aplikace eAccount pro komunikaci s žadateli a příjemci Operačního programu Podnikání a inovace 2007–2013“. Cílem projektu je evaluace současného nastavení aplikace e-Account, kterou využívají žadatelé pro předkládání projektů v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Součástí hodnocení by mělo být posouzení tohoto nástroje, a to z hlediska jeho „uživatelské přívětivosti a spolehlivosti“. Zároveň by měly být brány v potaz požadavky ministerstva pro místní rozvoj a ministerstva průmyslu a obchodu, které vyplývají z jejich metodik pro oblast poskytování pomoci ze strukturálních fondů.

Ministerstvo průmyslu a obchodu požaduje, aby v analýze byly zodpovězeny následující otázky, přičemž u prvních dvou bodů ministerstvo požaduje provedení dotazníkového šetření.

  1. Jaká je dosavadní zkušenost uživatelů s aplikací eAccount jako hlavním nástrojem komunikace mezi žadateli o podporu a implementační strukturou OPPI (dostupnost, uživatelská vstřícnost atd.)?
  2. Byly při tvorbě aplikace efektivně využity možnosti použité technologie (návaznost na ISOP7-13 – zkušenosti pracovníků implementační struktury OPPI)?
  3. Je aplikace v souladu s požadavky metodik vztahujících se k oblasti monitorování projektů spolufinancovaných ze zdrojů OPPI?
  4. Případné návrhy na zlepšení současné verze aplikace eAccount z pohledu vstřícnosti a funkčnosti pro uživatele.

Uchazeč o zpracování tohoto projektu může získat maximálně 100 bodů, z nichž nejvíce bodů (30) lze získat za složení a popis realizačního týmu. Obodována je také výše cenových nabídek. Maximální cena nabídky je stanovena ve výši 500.000 Kč bez DPH. Za takto vysokou nabídku předkladatel nezíská žádný bod. Naopak nejvíce bodů (5) lze získat za nabídku do 350.000 Kč bez DPH.

Nabídky je možné předkládat do 19. ledna 2009, do 12.00 hodin do podatelny Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Na Františku 32, 110 15 Praha 1 – Staré město. Samotná realizace zakázky by měla probíhat od 26. ledna do 23. dubna 2009.

Více informací lze získat u koordinátora projektu, Ing. Ondřeje Ptáčka, tel: 224 852 113, e-mail: ptaceko@mpo.cz.