MMR otevřelo 7. výzvu v rámci IOP

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vyhlásilo sedmou výzvu pro předkládání projektů v oblasti životního prostředí na sídlištích v rámci Integrovaného operačního programu (IOP).

Sedmá výzva byla vyhlášena pro oblast intervence 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích Prioritní osy 5 Národní podpora územního rozvoje Integrovaného operačního programu (IOP).

Podporované aktivity:

Revitalizace veřejných prostranství

 • úpravy sídlištního prostoru, např. úprava, obnova či výsadba veřejné zeleně, zvýšení podílu nezpevněných travnatých ploch;
 • parkové úpravy včetně pořízení a obnovy městského mobiliáře (lavičky apod.);
 • výstavba, rekonstrukce a sanace dopravní infrastruktury, např. parkovacích ploch, pěších komunikací, chodníků, cyklistických stezek, veřejných prostranství, vybudování protihlukových stěn;
 • výstavba, rekonstrukce a sanace technické infrastruktury, např. zařízení na odtok přívalových vod, opatření na odstranění vrchního vedení napětí a jeho nahrazení kabelovým vedením, sanace a doplnění veřejného osvětlení;
 • budování či modernizace nekomerčních volně přístupných rekreačních ploch, včetně úprav a zřizování dětských hřišť, vodních ploch a dalších ploch pro veřejné rekreační a sportovní využití.

Regenerace bytových domů

 • zateplení obvodového pláště domu, zateplení vybraných vnitřních konstrukcí;
 • práce na bytovém domě prováděné k odstranění statických poruch nosných konstrukcí a opravy konstrukčních nebo funkčních vad konstrukce domu;
 • sanace základů a opravy hydroizolace spodní stavby;
 • rekonstrukce technického vybavení domů (modernizace otopné soustavy, výměna rozvodů tepla, plynu a vody, modernizace vzduchotechniky, výtahů);
 • výměny či modernizace lodžií, balkonů včetně zábradlí;
 • zajištění moderního sociálního bydlení při renovacích stávajících budov.

Pilotní projekty zaměřené na řešení romských komunit ohrožených sociálním vyloučením

 • revitalizace veřejných prostranství;
 • regenerace bytových domů.

Platí, že výzva se týká pouze těch projektů, které jsou realizovány v rámci Integrovaných plánů rozvoje měst, jež schválilo ministerstvo pro místní rozvoj.

Na realizaci výše uvedených aktivit je z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj alokováno více než 4 miliardy korun. Minimální výše celkových způsobilých výdajů nebyla stanovena, maximální výše je stanovena pouze u budování sociálních bytů – 15.000 Kč na 1m2 plochy bytu.

Projektové žádosti se předkládají od 22. května na regionální pracoviště Centra pro regionální rozvoj ČR dle místa realizace projektu. Konečný termín výzvy není stanoven, protože se jedná o kontinuální výzvu. MMR se zavazuje upozornit na konec výzvy dvacet pracovních dní před jejím ukončením.