Ministerstvo ŽP vyhlásilo novou výzvu v OP ŽP

Ministerstvo životního prostředí otevřelo novou výzvu v Operačním programu Životní prostředí (OP ŽP).

Výzva se vztahuje na dvě oblasti podpory Prioritní osy 4 Odpadové hospodářství a odstraňování starých ekologických zátěží Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP).

Oblast podpory 4.1 Zkvalitnění nakládaní s odpady

Podporované aktivity:

  • systémy pro separaci a svoz biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO), projekty rozmístění kompostérů nebo systémy pro separaci a svoz BRKO
  • systémy pro separaci a svoz ostatních složek KO – papír, plast, sklo a nápojové kartony
  • kompostárny, které zahrnují další systémové prvky svozu a třídění KO, nebo svozu bioodpadů, nebo doplňují již existující takový systém svozu a/nebo třídění)
  • bioplynové a biofermentační stanice pro zpracování bioodpadů – projekty s minimálně 20 % vsázky BRKO, které zahrnují další systémové prvky svozu a třídění KO, nebo svozu bioodpadů, nebo doplňují již existující takový systém svozu a/nebo třídění)
  • sběrné dvory
  • rekultivace starých skládek
  • odstranění nepovolených skládek ve zvláště chráněných územích, evropsky významných lokalitách a ptačích oblastech

Na realizaci výše uvedených aktivit bylo alokováno 1,5 miliardy Kč. Maximální výše podpory na jeden projekt je 50 milionů Kč. Toto omezení ale neplatí pro obce, města, svazky obcí a kraje.

Oblast podpory 4.2 Odstraňování starých ekologických zátěží

Podporované aktivity:

  • realizace průzkumných prací, analýz rizik konkrétních lokalit
  • realizace průzkumných prací, analýz rizik pro problémová území obsahující více než jedno kontaminované místo

Na uvedené aktivity bylo vyčleněno 500 milionů Kč.¨

Projektové žádosti se předkládají na regionálních pracovištích Státního fondu životního prostředí od 3. května do 2. června 2010 do 16:00 hodin. Platí ale, že výzva v rámci oblasti podpory 4.1 může být ukončena dříve, a to tehdy, kdy písemně doručené žádosti budou požadovat dotaci z fondů EU ve výši 2,25 miliardy Kč.