Ministerstvo zemědělství vyhlásilo 7. výzvu

Ministerstvo zemědělství otevřelo novou výzvu pro předkládání projektů v rámci Programu rozvoje venkova.

Sedmá výzva se týká šesti opatření a dvou podopatření Programu rozvoje venkova.

I.1.4 Pozemkové úpravy

Záměry:

 • a) zaměření území a všech polohopisných prvků a další geodetické práce pro vytvoření návrhu pozemkových úprav dle zákona č. 139/2002 Sb.,
 • b) vytyčení nově navržených pozemků vycházející ze schváleného návrhu pozemkové úpravy dle zákona č. 139/2002 Sb.
 • c) vyměřování pozemků podle § 21a) zákona č. 229/1991 Sb.,
 • d) realizace plánů společných zařízení pozemkových úprav dle zákona č. 139/2002 Sb.:
  • opatření ke zpřístupnění pozemků,
  • protierozní opatření pro ochranu půdního fondu,
  • vodohospodářská opatření sloužící k neškodnému odvedení povrchových vod a ochraně území před záplavami,
  • opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí a zvýšení ekologické stability krajiny (místní ÚSES a výsadba zeleně včetně následné péče).

Maximální výše dotace na jednoho příjemce dotace činí 25 milionů Kč v rámci jednoho kola příjmu žádostí a 180 milionů Kč za celé období 2007–2013. Minimální výše způsobilých výdajů na jeden projekt činí 300.000 Kč, maximální 25 milionů Kč.

I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost

Záměry:

 • a) informační akce (vzdělávací akce nad 20 účastníků)
 • b) odborné vzdělávání (vzdělávací akce do 20 účastníků včetně)

Maximální výše podpory na jednoho předkladatele projektů je 50 milionů Kč pro celé programovací období 2007 ‑ 2013. Minimální výše způsobilých výdajů na jeden projekt je 200.000Kč, maximální činí 1 milion Kč.

I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům

I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům

Dotace je zaměřena na podporu výkonnosti zpracovatelských podniků, na rozvoj nových odbytišť pro zemědělské produkty, podporu marketingu zemědělských výrobků, zlepšování kvality výrobků a podporu vývoje aplikace nových produktů, postupů a technologií

Maximální výše dotace na jednoho příjemce činí 90 milionů Kč za období 2007–2013. Minimální výše způsobilých výdajů na jeden projekt činí 100.000 Kč, maximální výše je 30 milionů Kč.

I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství

Dotace je zaměřena na rozvoj inovací v rámci zemědělsko–potravinářské výroby spoluprací se subjekty podílejícími se na výzkumu a vývoji (včetně středních odborných škol).

Maximální výše dotace na jednoho příjemce dotace je 90 milionů Kč za období 2007–2013, minimální výše způsobilých výdajů na jeden projekt činí 200.000 Kč.

III.1.3 Podpora cestovního ruchu

Záměry

 • a) pěší trasy, vinařské stezky a hippostezky
 • b) ubytování, sport

Minimální způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, u záměru a) i b) jsou 50 000 Kč na projekt. Maximální způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, v případě záměru a) činí 1 500 000 Kč na projekt, v záměru b) 10 000 000 Kč na projekt.

IV.1.1. Místní akční skupina

V rámci tohoto opatření budou podporovány místní akční skupiny, které budou v souladu s principem Leader zajišťovat realizaci svého Strategického plánu Leader (SPL). SPL na období 2007(8)–2013 vymezuje možné oblasti podpory na základě podmínek Programu rozvoje venkova pro jednotlivé osy a jejich opatření, kromě nárokových opatření osy II a opatření. Místní akční skupiny (MAS) podle čl. 62 Nařízení Rady uplatňují při místním rozvoji partnerský přístup (partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem), navrhují ucelenou strategii místního rozvoje, resp. SPL, podílí se na vytváření sítí místních partnerství. MAS odpovídají za provádění SPL a vybírají projekty pro financování v rámci opatření IV.1.2., které jsou v souladu se SPL.

IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie

Podpora se vztahuje na projekty, které jsou v souladu se schváleným Strategickým plánem Leader (SPL), Pravidly pro žadatele opatření IV.1.2. a Samostatnou přílohou 9 Pravidel IV.1.1. vybírány místními akčními skupinami (MAS) schválenými pro realizaci SPL.

IV.2.1 Realizace projektů spolupráce

Záměry:

 • a) realizace projektů národní spolupráce
 • b) realizace projektů mezinárodní spolupráce

Minimální výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace pro jeden projekt národní Spolupráce je 150 000 Kč, v případě projektu mezinárodní Spolupráce to je 300 000 Kč. Maximální výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace pro jeden projekt národní nebo mezinárodní Spolupráce je 5 milionů Kč.

Projektové žádosti se předkládají na regionální pracoviště Státního zemědělského intervenčního fondu do 29. června 2009 do 16:30 hodin.