Ministerstvo vnitra vyhlásilo výzvu v OP LZZ

Ministerstvo vnitra České republiky otevřelo novou výzvu pro předkládání projektů v oblasti veřejné správy v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ).

Výzva byla vyhlášena pro oblast podpory 4.1 Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy, Prioritní osu 4 Veřejná správa a veřejné služby Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ).

Cílem oblasti podpory je zvýšit efektivitu vzdělávání, odborné přípravy a rozvoje úředníků územních samosprávných celků a zastupitelů úřadů územních samosprávných celků, zlepšit kvalitu řízení těchto úřadů, zvýšit transparentnost a otevřenost úřadů obcí s rozšířenou působností a v neposlední řadě snížit rozdíly v poskytování veřejných služeb a zajistit jejich dostupnost.

Podporované aktivity:

  • zefektivnění řízení lidských zdrojů v územní veřejné správě, včetně zavádění metodik v oblasti rozvoje lidských zdrojů a vzdělávání zaměstnanců, volených zastupitelů, metodiků a školitelů pro územní veřejnou správu;
  • aplikace moderních metod zvyšování výkonnosti, kvality, efektivity a transparentnosti územní veřejné správy a veřejných služeb včetně zavádění sledování výkonnosti úřadů územní veřejné správy a analytické činnosti k identifikaci prostorů pro zlepšení a k návrhům řešení;
  • provádění analýz veřejné správy k navrhování realizace postupů a činností vedoucích ke zvyšování efektivity, kvality a transparentnosti veřejné správy a racionalizace rozdělení kompetencí v rámci orgánů veřejné správy s důrazem na efektivnost;
  • podpora výzkumných aktivit v oblasti veřejné správy včetně podpory aplikace nástrojů zvyšování kvality a efektivity veřejné správy;
  • zkvalitnění systému metodické pomoci v rámci celé veřejné správy, zejména však ve vazbě na územní veřejnou správu a její specifické potřeby v oblasti řízení lidských zdrojů;
  • posilování etických standardů ve veřejné správě;
  • rozšiřování moderních ICT a aplikací eGovernmentu ve veřejné správě.

Na realizaci aktivit podporovaných v této výzvě je vyčleněno 800 milionů Kč. Minimální přípustná výše finančních prostředků na jeden projekt činí 1 milion Kč, maximální 10 milionů Kč.

Projektové žádosti se předkládají do 30. března 2010 do 14:00 hodin. Žádosti lze doručit osobně na adresu Ministerstvo vnitra ČR, Odbor strukturálních fondů, Sekretariát odboru, Jindřišská 34, 110 00 Praha 1, nebo poštou na adresu Ministerstvo vnitra ČR, Odbor strukturálních fondů, Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 – Letná.