Ministerstvo vnitra vyhlásilo novou výzvu v rámci OP LZZ

Ministerstvo vnitra České republiky otevřelo další výzvu pro předkládání projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ).

Výzva se vztahuje na oblast podpory 4.1 Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy Prioritní osy 4 Veřejná správa a veřejné služby Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). Konkrétně se zaměřuje na systém vzdělávání v eGovernmentu a zavedení procesního modelování agend veřejné správy.

Cílem oblasti podpory je zefektivnění vzdělávání a rozvoje úředníků správních úřadů a úřadů územních samosprávných celků a také zvýšení kvality řízení těchto úřadů. Realizace projektů by měla také přispět ke snížení regionálních rozdílů v poskytování veřejných služeb, zajištění jejich dostupnosti a ke zvýšení transparentnosti a otevřenosti správních úřadů a úřadů územních samosprávných celků.

Podporované aktivity:

  • zefektivnění řízení lidských zdrojů ve veřejné správě, včetně vzdělávání zaměstnanců úřadů veřejné správy, metodiků a školitelů pro veřejnou správu;
  • rozvoj vzdělávacích programů včetně distančních forem vzdělávání (vč. eLearningu);
  • aplikace moderních metod zvyšování výkonnosti, kvality a transparentnosti veřejné správy a veřejných služeb včetně zavádění sledování výkonnosti úřadů veřejné správy a analytické činnosti k identifikaci prostorů pro zlepšení a k návrhům řešení, prostřednictvím zavedení systému procesního modelování agend veřejné správy;
  • podpora aplikace nástrojů zvyšování kvality a efektivity veřejné správy prostřednictvím implementace eGovernmentu a zavedením principu procesního modelování agend veřejné správy;
  • podpora koordinace mezi jednotlivými resorty, směrem k územním samosprávným celkům a dialogu mezi příslušnými veřejnými a soukromými subjekty, zkvalitnění systému metodické pomoci v rámci celé veřejné správy, zejména však ve vazbě na územní veřejnou správu a její specifické potřeby;
  • vybudování kapacit a nástrojů pro tvorbu, monitorování a evaluaci politik prostřednictvím nástrojů registru práv a povinností resp. katalogem procesních modelů agend veřejné správy;
  • rozšiřování moderních ICT a aplikací eGovernmentu ve veřejné správě;
  • důsledné využívání systému zpětné vazby s uživateli veřejných služeb a služeb veřejné správy, např. analýzy, průzkumy, trendy, jejich dostupnost a kvalita;
  • vytvoření a zprovoznění informačního systému o veřejných službách, službách veřejné správy a dalších aspektech veřejné správy, který bude provozován jako nadstavba na stávajících informačních systémech veřejné správy;
  • proškolení zaměstnanců veřejné správy související se zprovozněním informačního systému o veřejných službách, službách veřejné správy a dalších aspektech veřejné správy, který bude provozován jako nadstavba stávajících informačních systémů veřejné správy.

Celkem je na realizaci výše uvedených aktivit vyčleněno 400 milionů Kč. Minimální výše finančních prostředků na jeden projekt činí 2 miliony Kč, maximální výše není stanovena.

Projektové žádosti lze předkládat do 15. prosince 2009 do 14:00 hodin na Ministerstvo vnitra ČR, Odbor strukturálních fondů, Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 – Letná. V případě osobního doručení je nutné použít adresu Ministerstvo vnitra ČR, Odbor strukturálních fondů, Jindřišská 34, 110 00 Praha.