Ministerstvo školství otevřelo výzvu v rámci OP Výzkum a vývoj pro inovace

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlásilo novou výzvu pro předkládání projektů v rámci Prioritní osy 1 Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI).

Výzva se týká oblasti podpory 1.1 Evropská centra excelence Prioritní osy 1 Evropská centra excelence Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI). Jejím cílem je vytvoření takových výzkumných center, která se budou skládat ze špičkových odborníků a budou vybavena špičkovou infrastrukturou. Tato centra by měla v mezinárodním srovnání produkovat vynikající výsledky v oblasti výzkumu, které by měly být také aplikovatelné v praxi. Dílčím cílem je také rozvoj strategických partnerství mezi prestižními soukromými i veřejnými výzkumnými institucemi v České republice a v zahraničí.

Podporované aktivity:

  • a) Rekonstrukce a rozšíření VaV infrastruktury, popř. ekonomicky odůvodněná výstavba nových kapacit.
  • b) Pořizování přístrojového, laboratorního a informačního vybavení infrastruktury pro výzkum a technologický rozvoj.
  • c) Projekty špičkového VaV (financované prostřednictvím start-up grantů) ve spolupráci s předními národními a mezinárodními partnery s relevancí pro trh a ekonomický rozvoj ČR (včetně části mzdových nákladů týmu, nákladů na budování týmů, atd.).
  • d) Aktivity zaměřené na posilování spolupráce s předními mezinárodními výzkumnými partnery s cílem posílit schopnost získávat prostředky ze zahraničních grantů.
  • e) Aktivity zaměřené na posilování spolupráce s aplikačním sektorem a veřejným sektorem s cílem posílit praktickou relevanci výzkumu.
  • f)  Další aktivity směřující k naplnění operačních cílů oblasti podpory 1.1 – Evropská centra excelence.

Platí, že aktivity c) až f) nelze podporovat samostatně, ale pouze jako součást aktivit a) a b), nebo v jejich kombinaci. V rámci této výzvy budou podporovány ty výzkumné týmy, které se vyznačují dostatečnou kvalitou a potenciálem pro dosažení špičkové kvality a kritické velikosti v jasně identifikovaných výzkumných záměrech.

Na realizaci aktivit je v této výzvě alokováno 17 miliard Kč, přičemž minimální výše způsobilých výdajů na realizaci jednoho projektu je 200 milionů Kč. V případě běžného projektu je maximální výše celkových nákladů stanovena na 1,1 miliardy Kč. Při překročení hranice celkových nákladů 1,1 miliardy Kč žadatel bude muset předložit podklady jako pro velký projekt. Velkým projektem se rozumí projekt, jehož celkové náklady jsou vyšší než 50 milionů eur.

Projektové žádosti se předkládají na adresu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, CORSO IIa, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 – Karlín od 4. srpna do 29. září 2009.